2018- 2019 1. Dönem E-Müfredat İlkokul Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündemi ve Alınan Kararlar ................ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
 • Açılış ve yoklama
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • Gündem maddelerinin ve başlıkların okunması
 • Toplantı yazmanlarının seçimi
 • Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi
  • Mevzuat değişiklikleri ile Tebliğler dergisi ve resmi yazıların incelenmesi
  • Rapor, izin, ayakta tedavi işlemleri
  • Nöbet görevlerinin görüşülmesi
  • Ders defterleri işlenmesi
  • Atama ve hizmet içi eğitim başvuruları ile onayları
  • Mebbis bilgileri ve özlük hakları (derece-kademe, ek ders, maaş )
  • İdarenin verdiği görevleri
  • Denetim ve rehberlik çalışmaları
  • Bayrak törenleri başta olmak üzere her türlü anma ve kutlama törenlerinde uyulacak esasların görüşülmesi
  • Personel kılık-kıyafet yönetmeliğinin incelenmesi
  • Mesleki çalışma esaslarının görüşülmesi
  • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için oluşturulacak kurul/komisyonlara üye seçimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
 • Akademik başarı yönünden
 • Sosyal faaliyetler yönünden
 • Rehberlik faaliyetleri yönünden
 • Kurum Standartları yönünden
 • Okul Politikalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Formu
 • Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
 • Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması
 • Okul zümre başkanlarının belirlenmesi.
 • Ders yılı, ders süresi ve zaman çizelgesinin açıklanması
 • Ders dağılımı ve haftalık ders programı hususlarının görüşülmesi
 • Sınıf rehber öğretmen dağılımı ve görevlerinin görüşülmesi
 • Yıllık ve günlük planlar ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının görüşülmesi
 • Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususların görüşülmesi
 • Ders kitapları, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyallerinin görüşülmesi
 • Konuların işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin görüşülmesi
 • Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi
 • Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında genel bilgilerin verilmesi
 • E-okul uygulamaları (sınav tarihleri, not ve devamsızlık girişleri, öğrenci dosyalarının tutulması)
 • Öğrenci devam-devamsızlık, izin, faaliyet, sevk ve rapor durumları
 • Başarıyı artırmak için yapılacak çalışmaların görüşülmesi
 • Okul Aile Birliği oluşumu ve veli toplantılarının planlanması
 • Öğrenci kıyafetleriyle ilgili uygulanacak ortak esasların tespit edilmesi
 • Okul demirbaşları ve ortak kullanım alanları ile okul, sınıf ve çevrenin korunması, bakımı, temiz tutulması ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi
 • Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi
 • Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği hususlarının görüşülmesi
 • Okul Sütü Programının uygulanması
 • Taşımalı Eğitim ve uygulamalar hakkında görüşülmesi
 • İYEP iş ve işlemlerinin görüşülmesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal. Etkinlikler Yönetmenliğine göre yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
  • Sosyal Etkinlik Modülü hakkında bilgi verilmesi
  • 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde okulumuzda açılacak kulüplerin belirlenmesi ve danışman öğretmenlerin  seçimi ile görevleri
  • Sosyal Etkinlikler Kurulunun oluşturulması ve görev esaslarının belirlenmesi (Sos. Etk.Yön.mad:6), (1 müdür yardımcısı, 3 öğretmen , 2 öğrenci ve 1  veli)
  • Belirli gün ve haftaların belirlenmesi
  • Yıl içinde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi ve yarışmaların planlanması
 • Öğrenci rehberlik hizmetleri yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
 • Rehberlik çerçeve planının hazırlanması
 • Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun oluşturulması
 • Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamaları
 • Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi
  • Egzersiz&kurs çalışmaları
  • Proje çalışmaları (Değerler eğitimi, beyaz bayrak, beslenme dostu okul, yerel projeler)
 • Kapanış.
  Uygundur …/…../…… Okul Müdürü   ......İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU ALINAN KARARLAR
 1. Açılış ve yoklama
(KARAR) : Yapılan yoklamada idareci ve öğretmenlerin hazır bulunduğu görülerek toplantının başlamasına,gündem maddelerinin yeterli olduğuna,başka gündem maddesi eklenmesine gerek olmadığına, yazmanlığa Sınıf Öğretmeni ……….’in ; yedek yazmanlığa ……………. ‘in seçilmesine karar verilmiştir.
 1. Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi
(KARAR) : Resmi gazete, tebliğler dergisi, genelge ve duyuruların takip edilmesine, resmi yazıların günlük olarak incelenmesine karar verildi. (KARAR) : , Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla okul müdürlüğüne teslim edilmesine karar verildi. (KARAR):Nöbet görevinin ilk ders başlamadan 15 dakika önce başlamasına, son ders bitiminden 15 dakika sonra sona ermesine, nöbet talimatnamesine göre görevlerin yerine getirilmesine karar verildi. (KARAR): Sınıf defterlerinin her sayfasına numara verilmek suretiyle mühürlenip müdürlüğe onaylattırılarak resmi nitelik kazandırılmasına, ders defterlerinin biriktirme yapılmadan günübirlik doldurulmasına karar verildi. (KARAR) : Katılmak istenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile sistem üzerinden yapılacak her türlü başvurularla ilgili okul idaresine zamanında bilgi verilmesine karar verildi. (KARAR) : Mebbis bilgileri ile özlük haklarının periyodik olarak takip edilmesine, yanlışlık olması halinde okul idaresine bildirilmesine karar verildi. (KARAR) : Branş öğretmenlerinin derse girdiği saatlerin planlamasının ilgili öğretmen/öğretmenler ile işbirliği içerisinde yapılarak eğitim öğretim uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına karar verildi. (KARAR) : Eğitim-öğretim ile diğer çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek amacıyla denetim ve rehberlik çalışmaları yapılmasına karar verildi. (KARAR) : Müzik derslerinde İstiklal Marşı’nı anlam ve önemine yaraşır şekilde söylenmesi konusuna ağırlık verilmesine, törenden önce bayrağın indirilip göndere çekilmesinde yardımcı olacak öğrenci görevlendirilmesine, tören zamanında öğretmenlerin sınıfların başında bulunmak suretiyle İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde okunması konusunda öğrencilere rehberlik etmesine karar verildi. (KARAR) : Personelin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesine, sivil itaatsizlik uygulamasına dikkat edilmesine karar verildi. (KARAR) : 2018 Eylül dönemi mesleki çalışmaların Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programı doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verildi. (KARAR): …………….. isimli personelimizin çalışan temsilcisi olarak seçilmesine , Risk Değerlendirme Ekibi ile Acil Durum Ekipleri çizelgelerinin hazırlanarak tebellüğ edilmesine karar verildi.
 1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
(KARAR): Öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.
 1. Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
(KARAR) : Toplantılarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılmasına, gündem maddelerinin ve alınan kararların e-müfredat sistemine zamanında işlenmesi gerektiğine, bu hususta gerekli çalışmaların branş öğretmenleri ve okul idaresiyle işbirliği içinde titizlikle yürütülmesine karar verildi. (KARAR): Sınıf/alan zümre başkanlarının kendi aralarından birini başkan seçmek suretiyle toplantının yapılmasına, kararların ve sonuçlarının belirtilen zaman dilimleri içinde modüle işlenmesine karar verildi. (KARAR) : Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan uyum eğitimi programının en geç 07.09.2018 tarihine kadar okul idaresine teslim edilmesine karar verildi. (KARAR) : Ders giriş-çıkış saatleri ve ders sürelerini gösterir çizelgenin okul idaresi tarafından yukarıdaki bilgiler ışığında en geç 14.09.2018 tarihine kadar hazırlanmasına, zaman çizelgesi adı altında öğretmenlere bildirmek amacıyla öğretmenler odasındaki panoda sergilenmesine karar verildi. (KARAR) : Haftalık Ders programlarının en geç 14.09.2018 tarihine kadar hazırlamasına, öğretmenlere tebellüğ edilmesine, okul web sitesinden ilgililere duyurulmasına karar verildi. (KARAR) : Sınıf/Şube Rehber Öğretmen dağılımlarını şöyle belirlenmiştir: (KARAR): Yıllık planların E-MÜFREDAT PROJESİ kapsamında dijital ortamda yapılmasına, yıllık planların hazırlanmasında sınıf düzeyinin, öğrenci ihtiyaçlarının ve bölgesel özelliklerinin dikkate alınmasına karar verildi. (KARAR): 2504 sayılı tebliğler dergisi açıklamalarına göre derslerde Atatürkçülük konularına yer verilmesine karar verildi. (KARAR): Dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının geri dönüşüm için yılsonunda teslim edilmesini gerektiği ile ilgili öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesine, ders araç gereçleri ile ilgili isteklerin okul yönetimine bildirilerek temin yoluna gidilmesine, kapatılan yayınevlerine ait yayınların kesinlikle kullanılmamasına karar verildi. (KARAR): Derslerin işlenmesinde özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesine, derslern bilişim araçları ile desteklenmesine, öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanmasına karar verildi.
 1. Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi
(KARAR) : Ölçülecek kazanımın özelliğine göre dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulmasına, sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesine karar verildi. (KARAR) Devamsız öğrencilerin sisteme girilmesinden ilkokulda sınıf öğretmenleri tarafından sisteme günübirlik işlenmesi gerektiğine karar verildi. (KARAR) : Sınav tarihlerinin mevzuatta belirtildiği şekliyle öğrencilere duyurunun yapılmasıyla birlikte e-okula girilmesine ve yine mevzuatta belirtilen süreyi aşmadan sınav sonuçlarının sisteme işlenmesine, öğrencilerin okuduğu kitapların zamanında e-okula işlenmesine, öğrenci bilgi girişlerinin sınıf/şube rehber öğretmenler tarafından ivedilikle yapılmasına karar verildi. (KARAR) : Sürekli devamsız öğrencilerin olması durumunda bu öğrencilerin devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, belli sürelerde devamsızlık yapan öğrenciler için velileriyle iletişime geçilmesine, okul devamın sağlanması konusunda öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi. (KARAR): Okul-aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak üzere her dönem en az bir kez olmak üzere veli toplantılarının yapılmasına, toplantıya ait evrakların bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesine karar verildi. (KARAR): Kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulmasına, öğrencilerin kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılmasına, Okul Aile Birliğinin koordinatörlüğünde velilerin muvafakati ile belirlenen kıyafetle öğrencilerin okula devamının sağlanmasına karar verildi. (KARAR) : Tüm öğretmenlerin ve personelin okulun tertip ve düzeninin sağlanması ile tüm araç-gereç ve eşyaların titizlikle korunmasında aktif rol almasına, tasarruf tedbirleri ile öğrencilere yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılmasına karar verildi. (KARAR) : Demokrasi kültürünün oluşturulmasına ve hoşgörü bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek seçim çalışmaları konusunda öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi. (KARAR) : Tüm öğretmen ve personelin tarafından öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanması hususunda rehberlik edilmesine karar verildi. (KARAR) : Öğrencileri ve velilerin program hakkında bilgilendirilmesine, süt hassasiyeti tespit edilen öğrencilerin okul idaresine bildirilmesine ve dağıtım programının dışında tutulmasına, dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihinin kontrol edilmesine, ambalajların fiziksel kontrolünün yapılmasına, ambalajı zarar gören ürünün dağıtılmamasına, öğrencilerin dağıtılan sütleri süt içim zamanı içinde tamamını içmelerinin sağlanmasına, süt içilmesi sonrası oluşan şikâyet formunu doldurulmasına ve her türlü iş/işlemlerde okul idaresi ile işbirliği içerisinde olunmasına karar verildi. (KARAR): Taşımalı okul servis araçları ile okula gelen çocukların iniş ve biniş sırasında isim listelerine göre yoklamalarının alınmasına, öğrencilerin imza karşılığında teslim alınıp edilmesine, taşıma araçlarının ve şoförlerin araç takip çizelgesine uygun olup olmadığına dikkat edilmesine, öğrencilerinin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi. (KARAR) :İYEP ile ilgili iş ve işlemlerin uygulama kılavuzuna göre yapılmasına karar verildi.
 1. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal. Etkinlikler Yönetmenliğine göre yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
(KARAR) : Sınıf rehber öğretmenleri tarafından okulumuzda açılacak olan kulüplere, öğrencilerin seçtiği/seçildiği kulüplerin tanımlanmasına, öğrencilerin yaptığı sosyal etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarının süresi içerisinde modüle işlenmesine karar verildi. (KARAR) : 2018/2019 Eğitim öğretim yılında okulumuzda açılacak kulüplere karar verildi: … … … (KARAR) : Sosyal Etkinlikler Kurul üyeliğine, ……………….. ………. …………. ……. seçilmesine karar verildi. (KARAR) : 2018/2019 Eğitim öğretim yılında anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalara karar verildi. (KARAR) : Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalarının en az bir hafta önceden başlamasına, okulun ilgili panolarının çeşitli dokümanlarla işlevsel hale getirilmesine, ilgili çalışmaların yazım denetim kurulu tarafından incelenmesine, program gününden en az üç gün önce dokümanların bir dosya içinde okul idaresine teslim edilmesine karar verildi. (KARAR) : Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile okul şartlarına göre gezi, müsabaka ve yarışmalar düzenlenmesine, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirme konusunda teşvik edilmesine karar verildi.
 1. Öğrenci rehberlik hizmetleri yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
(KARAR) :Sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul rehberlik çerçeve planı doğrultusunda çevrenin ihtiyaç ve imkânları göz önünde bulundurularak  kendi sınıflarına uygun rehberlik yıllık planlarını hazırlanmasına, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaların ve ortaya çıkan sorunların belirtildiği raporun dönem sonu raporlarının teslim edilmesine karar verildi. (KARAR) :Okul şartları göz önünde bulundurularak  Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun  Okul Müdürü ………….. başkanlığında , sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısı …………………. ,  her sınıf düzeyinden seçilen  ………,…………,…,…………..,,,,,,,,,,,,,, sınıf rehber öğretmenlerinden oluşmasına karar verildi. (KARAR): Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmasına, programlarının bireyselleştirilerek uygulanmasına ve bu öğrencilerin başarılarının bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilmesine, özel egitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri dogrultusunda özel egitim hizmetlerinden yararlandırılmasına, BEP geliştirme birimi tarafından destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencilerin, derslerin ve haftalık ders saati sayısının belirlenmesine karar verildi.
 1. Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi
(KARAR) : Ders Dışı Eğitim Çalışmalarında görev almak isteyenlerin ilgili evraklar ile okul idresine başvuru yapmasına karar verildi. (KARAR) : Çocukların akademik başarısı yanı sıra karakter gelişimlerini de destekleyecek projeler yapılmasına, proje ekipleri ve görev dağılımları doğrultusunda iş ve işlemlerin titizlikle yapılmasına karar verildi.
 1. Kapanış.
(KARAR) : Toplantının sonlandırılmasına karar verildi. Uygundur …/…../…… Okul Müdürü