2018-2019 Yılı 9. 10. 11. Ve 12. Sınıf Müzik Dersi Konuları       Lise de 2018-2019 yılından itibaren okutulacak müzik konuları                         9. Sınıf Müfredat Konuları 9.A. DİNLEME – SÖYLEME 1. Sesi tekniğine uygun olarak kullanır. 2. İstiklâl Marşı’nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler. 3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir. 4. Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir. 5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir. 7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler. 9. B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME 1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır. 2. Basit ölçüleri tanır. 3. Yatay ve dikey ikili, üçlü aralıkları tanır. 4. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır. 5. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır. 9. C. MÜZİKSEL YARATICILIK 1. Yatay aralıklardan ezgi oluşturur. 2. Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur. 3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır. 4. Türk halk müziğinin yaşanmış öykülerini canlandırır. 9. D. MÜZİK KÜLTÜRÜ 1. 17. yüzyıla kadar Türk müziği tarihinin genel özelliklerini açıklar. 2. İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar. 3. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar. 4. Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar. 5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır. 6.Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler dinler. 7. Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır. 8. Ülkemizdeki ve dünyadaki popüler müzik türlerinden seçkin örnekler dinler. 9. Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar. 10. Sınıf Müfredat Konuları 10. A. DİNLEME – SÖYLEME 1. Kullanım tekniğine uygun olarak ses geliştirme çalışmaları yapar. 2. İstiklâl Marşı’nı süre değerlerine uygun söyler. 3. Çoksesli müzikleri tanır. 4. Millî bilinç kazandıran marşları ve kahramanlık türkülerini seslendirir. 5. Türk halk müziği eserlerini dinler. 6. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 7. Türk sanat müziği ve dinî müzik eserlerini dinler. 8. Farklı müzik türlerine ait eserleri dinler. 10. B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME 1. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır. 2. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Yatay ve dikey tam dörtlü, tam beşli aralıkları tanır. 4. Bir diyezli ve bir bemollü majör-minör tonaliteleri tanır. 5. Bileşik ölçüleri tanır. 10. C. MÜZİKSEL YARATICILIK 1. Yarım bırakılan ezginin devamını kendi oluşturduğu ezgi ile tamamlar. 2. Bileşik ölçülerden ritim eşliği düzenler. 3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır. 10. D. MÜZİK KÜLTÜRÜ 1. 17 ve 18. yüzyıl Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar. 2. Derleyicilerin Türk halk müziğine sağladıkları katkının önemini açıklar. 3. Türk müziği çalgılarını tanır. 4. Batı müziğinde Barok ve Klasik Dönem müziklerinin genel özelliklerini açıklar. 5. Atatürk’ün güzel sanatlar içinde müziğe verdiği yeri ve önemi kavrar. 6. Müzik alanına ait ana ve yan meslekleri tanır. 11. Sınıf Müfredat Konuları 11.A. DİNLEME – SÖYLEME 1. İstiklâl Marşı’nı doğru ve etkili söyler. 2. Temel durumdaki majör-minör akorları seslendirir. 3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir. 4. Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserlerini tanır. 5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 6. Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden örnek eserler seslendirir. 7. Müzik çalışmalarını sergiler. 11. B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME 1. Aksak ölçüleri tanır. 2. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır. 3. Yatay ve dikey artık dörtlü-eksik beşli, altılı, yedili aralıkları tanır. 4. Temel durumdaki majör-minör akorları oluşturur. 5. Diyez ve bemol sırasına göre şarkının tonunu belirler. 11. C. MÜZİKSEL YARATICILIK 1. Var olan ezgiye uygun ritim eşliği düzenler. 2. Kendi ezgisini oluşturur. 3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır. 4. Müziği diğer sanat dalları içinde kullanır. 11.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ 1. 19. yüzyıl Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar. 2. Ozanların ve âşıkların Türk Halk müziğine katkılarını açıklar. 3. Romantik Dönem müziğinin genel özelliklerini açıklar. 4. 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin gelişimini ve genel özelliklerini açıklar. 5. Dinlediği değişik türdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir. 6. Müzik biçimlerini (formlarını) ayırt eder. 7. Atatürk'ün müzik eğitimi için yurt dışına gönderdiği sanatçıları ve onların eserlerini tanır. 8. Çalgı türlerini tanır.  12. Sınıf Müfredat Konuları 12.A. DİNLEME – SÖYLEME 1. İstiklâl Marşı’nı yönetir. 2. Marşlarımızı anlamlarına uygun seslendirir. 3. Dinlediği müzikleri türlerine göre ayırt eder. 4. Müzik çalışmalarını sergiler. 5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir. 12.B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME 1. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır. 2. Yatay ve dikey sekizli aralığı tanır. 3. Aksak usulleri/ölçüleri tanır. 12. C. MÜZİKSEL YARATICILIK 1. Kendi ritim kalıbını oluşturur. 2. Kendi ezgisini oluşturur. 3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır. 12.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ 1. Türk müziği eserlerini dinleyerek dağarcık oluşturur. 2. Çoksesli Türk müziği ve Klasik Batı müziğinden seçkin eserler dinler. 3. Cumhuriyet Dönemi bestecilerinin eserleriyle Türk müziğine katkılarını yorumlar. 4. Ülkemizdeki Batı müziği yorumcularına örnekler verir. 5. 20. yüzyıldan günümüze Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar. 6. Türk müziği besteci ve yorumcularını tanır. 7. Önde gelen orkestra-koro şefleri ve çalışmaları ile ilgili örnekler sergiler. 8. Dünyanın değişik bölgelerindeki halk müziği çalgılarını Türk müziği çalgılarıyla ilişkilendirir. 9. Türk halk müziği formlarını ayırt eder. 10. Türk halk müziği türlerini ayırt eder.