Öğretmenlerin merakla beklediği 2018 aralık ayı alan değişiklik başvuruları 12 aralıkta başlayacak.Alan değişikliğine bağlı öğretmen atamaları 28 Aralıkta yapılacak.Öğretmenlerin merak ettiği hususlar;sorular-cevaplar Alan değişikliğinin yasal dayanağı nedir ? - Alan değişikliği Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. İlgili madde aşağıdadır. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir. (2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir. (3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Kimler Alan değişikliği başvurusunda bulunabilir? Bu husus Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde belirtilmektedir. 07 Aralık tarihli alan değişikliği duyurusu da bu doğrultuda yapılmıştır. Buna göre; a) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar, b) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler, c) Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler Alan değiştirme işlemlerinde hangi kriterler göz önünde bulundurulur? a) Öğretmenlikte adaylığın kalkmış olması, b) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması, c) Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, d) Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması. Bunun dışında Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Alan değişikliği iller arası yapılabilir mi ? - Alan değişikliği yalnızca il içinde yapılır. Alan değişikliği süreci nasıl işleyecek ? Alan değişikliği süreci "Ön Başvuru” ve "Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yapılacak işlemler ve tarihleri, "Alan Değişikliği Atama Takvimi” nde belirtilmiştir. Ön başvuruda( 1. Aşamada) başvurmayanlar Tercih ve Atama sürecinde( 2. Aşamada ) tercih başvurusunda bulunabilirler mi ? "Ön Başvuru” sürecinde başvuruda bulunmayan adaylar "Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. 1.Aşamaya başvuranların 2. aşamaya başvurması zorunlu mudur? 1. Aşamaya başvuranlar isterse 2. Aşamaya başvurmayabilir. Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Diplomada yazılı yan alana göre alan değişikliği başvurusunda bulunulabilir mi ? Bu husus yayınlanan son alan değişikliği duyurusunda açıkça belirtilmiştir. Konuyla ilgili “Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenlerin yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.” denilerek yan alan üzerinden alan değişikliği başvurularının reddedileceği ifade edilmiştir. Edebiyat bölümünü bitiren Türkçe’ye, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerini bitiren Fen bilimlerine alan değişikliği başvurusunda bulunabilir mi ? Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar başlıklı 7. Maddenin 2. Fıkrasında şöyle denilmektedir: (2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir. Yapılan alan değişikliği duyurusunda “mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.” denilerek yukarıdaki maddeye atıfta bulunulduğu açıkça ifade edilmekte ve bu alanlarda yapılacak başvuruların reddedileceği belirtilmektedir. Alanı dışında bir alanda yüksek lisans yapanlar alan değişikliğine başvurabilir mi ? Duyuruda yüksek lisans ile ilgili ayrıksı bir açıklama yapılarak bu hususa değinilmemiştir.Duyuruya göre yüksek lisans yapanların alan değişikliğine başvuramayacakları düşünülmektedir. Üniversitede alınan pedagojik formasyondan başka özellikle ikinci üniversite bitirenlerin ayrıca bir pedagojik formasyon daha alması gerekli midir ? Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar başlıklı 7. Maddenin 3. Fıkrasında “(3) Herhangi bir öğretmenlik atama alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerlidir.” denilmektedir. Buna göre ayrıca bir formasyon belgesi almak gerekmemektedir. Yöneticilerin alan değişikliği ile tayininin çıkması durumunda üzerlerindeki yöneticilik görevi düşer mi? Bulunduğu kurumda branşından açık olması ve alan değişikliği ile atamasının bu boş kadroya yapılması durumunda yöneticilik görevi devam eder. Atamasının alan değişikliği yoluyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarına çıkması durumunda ise üzerlerindeki yöneticilik görevi sona erer. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler başvuruda bulunabilir mi ? Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir. Geçici görevlendirmede bulunan öğretmenlerin durumu ne olacak ? Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığımızın merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır. Alan değiştirenler yarıyıl dönemi özür grubu başvurusunda bulunabilecek mi ? Alan değiştirenlerin yeni görev yerlerinde 2. dönem başı itibarıyla göreve başlayacak olması sebebiyle bakanlığın yayınladığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre alan değiştiren öğretmenler özür grubu yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır. Bakanlığın bu konuda ek bir açıklama yaparak alan değişikliği yapanların yeni alanları üzerinden başvuruda bulunabileceğini belirtmesi halinde özür grubu başvurusunda bulunulabileceği düşünülmektedir. Başvurular Nasıl Yapılacak ? Ön başvurular (birinci aşama), Ek-l "2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi” çerçevesinde "http://mebbis.meb.gov.tr” veya "http://personel.meb.gov.tr” adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Ön başvurusu onaylanan adaylar, takvimde belirtilen "Tercih ve Atama” sürecinde (ikinci aşama) yine yukarıda belirtilen adreslerdeki "Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla tercihte bulunacaklardır. Tercih başvuruları ise sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacaktır. En fazla kaç eğitim kurumu tercihinde bulunulabilecek ? Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunanlar tercihleri dışında 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. Atamalar nasıl yapılacak ? Atamalar, bakanlıkça gerekli şartları taşıyan, alan değişikliği başvurusunda bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar ne zaman ilan edilecek ? Sonuçlar 28 Aralık 2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan atamalar iptal edilebilir mi ? Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.