MEB,  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul-Ortaokul Sene Başı İş ve İşlemlerini şu şekilde resmi yazıyla okullar iletti:

“2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda ilköğretim kurumlarında sene başında yapılması gereken hususlar ilgi (b) Yönetmelik hükümlerinde açıkça belirtilmiş olmakla
birlikte; yeni eğitim öğretim yılı boyunca doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirebilmek adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1- İlgi (d) yazı doğrultusunda 2020-2021 ders yılı 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

2-Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunmasına yönelik olarak hazırlanan ilgi (e) yazı ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

3-Kayıt işlemlerinin ilgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, ilgi (a) Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince velilerden herhangi bir belge (fatura, sözleşme vb.) talep edilmeyecektir. Okul yönetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tür belgelerin velilerimizden talep edilmemesi; ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak, ilgi (a) Kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması gerekmektedir.

4-Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla yayımlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 2017/6 nolu Başbakanlık Genelgesi ve “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu 2016/5 nolu Genel Müdürlüğümüz Genelgesi hükümleri titizlikle uygulanacaktır.

5-İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre hazırlanacak il çalışma takviminin; Covid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar
göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ilk dersin başlama saati valiliklerce belirlenecektir.

6-e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişlerinde diğer sınıflarla birlikte özellikle 8 inci sınıf öğrencilerinin Ortaöğretime yerleştirme sürecinde olmaları sebebiyle bilgilerinin eksiksiz olarak
girilmesine dikkat edilecektir.

7-Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri ivedilikle yapılacaktır.

8-Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız
Sistemi’nden alacakları belge ve/veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usüllerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları hâlinde bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini
Covid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürmeleri yönünde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

9-Sene başı öğretmenler kurulu, zümre kurulları ile şube öğretmenler kurullarının toplanma tarihleri ilgi (c) Yönergede belirlenmiş olmakla beraber, yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle kurulların toplanma tarihleri ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında;

10-a) Öğretmenler Kurulunun,
b) Eğitim Kurumu Sınıf Zümrelerinin,
c) Eğitim Kurumu Sınıf Zümre Başkanları Kurulunun,
ç) İlçe Sınıf Zümrelerinin,
d) İl Sınıf Zümrelerinin,
e) Diğer Kurulların ise takvimine uygun olarak yapılması gerekmektedir.2020-2021 eğitim öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı, sadece 3 üncü sınıflarda uygulanacak olması sebebiyle program için hazırlanan materyal ve ölçme araçları güncellenmiş olup program ve materyaller http://tegm.meb.gov.tr ve http://iyep.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. http://iyep.meb.gov.tr adresinde İYEP’le ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin güncel bilgiler, haberler, duyurular, belgeler vb. yazılar yer alacak olup İYEP resmi web sitesinin etkin takip edilmesi gerekmektedir. Program kapsamında hazırlanan Türkçe Etkinlik Kitabı, Matematik Etkinlik Kitabı, Türkçe Etkinlik Kılavuz Kitabı ile ölçme araçlarının il millî eğitim müdürlüklerine dağıtım işlemleri başlatılmıştır. İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin sene başında öğretmen kurulu ve eğitim kurumu sınıf zümreleri toplantısında gündeme alınması ve kurumlara ulaştırılacak yazı doğrultusunda titizlikle yapılması gerekmektedir.

11-e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma, denklik vb. sorunlar öncelikli olarak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.

12-Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2011/40 sayılı Genelge hükümlerine aykırı olması sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

13-Yatılı bölge ortaokullarının pansiyonlarında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin", "Covid-19 kapsamında Okul Pansiyonlarında Alınması Gereken Tedbirler" ile ilgi (e) yazı ekinde yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, ayrıca pansiyon hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmelerinin zamanında yapılarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Pansiyon modülündeki tüm verilerin eğitim-öğretim yılı boyunca güncel tutulması gerekmektedir.

14-Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı yürürlükte olup bu planda yer alan performans göstergelerinin 2021 yılı hedeflerine ulaşmak için gerek merkez gerekse de taşra teşkilatının
bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapması önem arz etmektedir. İlgili planda yer alan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan performans göstergelerinin incelenerek
(Planın 45, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 inci sayfalarında yer alan performans göstergeleri) 2021 yılı sonu hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların titizlikle yapılması gerekmektedir.

15-2023 Eğitim Vizyonu, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve On Birinci Kalkınma Planı’nına göre 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, mevcut imkanların öncelikli olarak 5 yaş çocuklarına kullandırılması gerekmektedir. Buna göre, öncelikle okulun kayıt alanındaki 5 yaş çocukların kaydının yapılması gerekmektedir. 5 yaş çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki
imkanları yeterli olan okullarda 4 veya 3 yaşındaki çocukların kaydı yapılabilecektir.

16-Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır.

17-2019-2020 eğitim ve öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri sonrasında, okul yönetimleri veya sistem kaynaklı nedenlerle bir üst sınıfa geçmesi gerekirken geçemeyen ya da geçmemesi  gerekirken geçen öğrencilerin bulunması durumunda, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak “e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / Sınıf Değişikliği Talep" ekranı üzerinden sınıf seviyesi güncelleme işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

18-Geleceğimizin umudu olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz açısından eğitimöğretim faaliyetlerimizin nitelikli ve hijyenik bir ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda
yer alan açıklamalarla birlikte ilgi (e) yazı ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda belirtilen açıklamalara titizlikle uyulması ve Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN-Bakan a. Bakan Yardımcısı