MEB 2020 Yurt dışı öğretmenlik kılavuzu yayınlandı.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin başvuru yapabileceği yurt dışı öğretmenlik sınavı ile ilgili tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

Yurt Dışı Öğretmenlik Sınav Başvuru ve Sınav Tarihleri

Sınav başvuru tarihleri:10-23 Ocak 2020
Sınav Tarihi ve Saati : 23 Şubat 2020 Saat:10:00
Sınav Ücreti : 130 TL 
Sonuç açıklanma tarihi : 9 Mart 2020

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Ülke Ülke Sayıları

Almanca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fransızca, İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı,Müzik,Rehberlik,Okul Öncesi,Beden Eğitimi,İlköğretim Matematik,Matematik,Özel Eğitim branşlarından yurt dışı için ülke ülke öğretmen sayılarının dağılım:
*Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 120
*İsviçre’de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:6
*Fransa’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:90
*İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı :62
*Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:11
*Suudi Arabistan’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:23
*Kuveyt, Katar ve İran’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:17
*Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:7
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:50
*Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:102

Yurt Dışına Öğretmen Seçme Sınavı

Yurt dışına öğretmen seçme sınavı, yurt dışında görevlendirilecek olan öğretmenlerin seçimi için yapılmaktadır ve bu sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık sınav ile ilgili izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili bir kılavuz yayınlamıştır. Yurt dışına öğretmen seçme sınavları yayınlanan mevzuata göre yapılır.

Soru sayısı ve sınav süresi

Yurt dışında görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin tamamı Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Sınavı her yıl ilan edilen tarihte Ankara’da yapılmaktadır. Sınavda sorulan 100 sorunun 120 dakika gibi bir zaman dilimi içinde cevaplandırılması gerekir. Sınava giren adaylar sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden öğrenebilir.

Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmek isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetlerinde asgari 5 yıl hizmetinin bulunması, devlet memuru statüsünde bulunulması, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlikten muaf tutulmuş olması, en az lise mezunu olması, görevini yerine getirmesini engelleyecek vücut ve akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı ile bir engelinin bulunmaması gereklidir. Aynı zamanda adayların bulaşıcı hastalık taşıyıcı olmamasına özen gösterilir. Yurt dışında öğretmen olmak isteyenlerin kasten işlenen suç nedeni ile bir yıl ya da daha fazla hapisle cezalandırılmamaları, affa bile uğrasalar devletin güvenliğine karşı,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması şarttır. Bunun haricinde yurtdışında görevlendirilmesi ile ilgili herhangi bir engelin bulunmaması da önemlidir.

Yurt Dışı Öğretmen Seçme Sınav Konuları

Yurt dışına öğretmen seçme sınavında soruların konularına göre ağırlıkları ve puan değerleri de tespit edilmiştir.
Buna göre; 
1) Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi ve benzeri dersler 25 puan, 
2) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi 25 puan,
3) Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1. Kısmı ile 4. Kısmın 7. Bölümü,) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6. Kısmın 10. Bölümü (Millî Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25 puan, 
4) Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi gibi genel kültür 25 puandır.

Toplamı ise 100 puandır.

Temsil Yeteneği Sınavı da önemlidir.

Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca sözlü olarak yapılır. Temsil Yeteneği Sınavına girecek olan adayların sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden ilan edilir. Temsil Yeteneği Sınavına alınan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen konu başlıkları ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın Temsil Yeteneği Sınav Puanı belirlenir. Temsil Yeteneği Sınavı 70 baraj puanına sahiptir.

Temsil Yeteneği Sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı belirlenen adayların sınav sonuçları kabul edilmez. 

Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri ise şöyledir: 
1) Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi 25 puan, 
2) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi 25 puan, 
3) Genel Kültür, Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı 25 puan, 
4) Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu 25 puan. 

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulur. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Görevlendirmeye Esas Başarı Sıralaması

Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca yapılan Temsil Yeteneği Sınavından asgari 70 puan almış olan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması ile ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirilmede, ülke grupları ve alanlar bazında gösterilen öğretmen başarılı sayılır ve yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır. Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınır. Görevlendirilmeye esas başarı puanları Bakanlığın internet adresinden duyurulur.

Sınav sonuçlarının geçersiz sayılacağı durumlar

Sınav sonuçlarının geçersiz olacağı durumların da detaylı bir şekilde bilinmesinde yarar vardır. Aday başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerse, sınavın bitmesinden sonra cevap kâğıdı ve soru kitapçığı, sınav güvenlik kutularından çıkmazsa ya da eksik çıkarsa, kopya çekildiği salon görevlileri tarafından tespit edilirse, sınav evrakındaki bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgiler arasında çelişki olursa, sınav sonuçları geçersiz olur. Ayrıca başka adayın sınav evrakının kullanılması, adayın yerine başkasının sınava girmesi, sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi, cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda kopya çekildiğinin tespit edilmesi, cevapların, cevap kâğıdına işlenmemesi, sınav evrakına zarar verilmesi, Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi durumunda da sınav geçersizt sayılır,.

Mesleki Yeterlilik Sınavı İtirazları

Adaylar, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmasını takip eden azami üç iş günü içinde yapmaları gereklidir. İtiraz başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ya da Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 TL itiraz ücreti yatırılmasının ardından dekont ya da ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçeye eklenerek yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarla adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri, banka dekontu / ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Temsil yeteneği sınavı itirazları

Temsil Yeteneği Sınavı sonucuna yönelik yapılacak olan itirazlar, sonun adaylara duyurulmasından itibaren 3 iş günü içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı bir şekilde yapılmalıdır. Görevlendirmenin yapılmayacağı veya iptal edileceği durumlar da bellidir. Adayın görevlendirme şartlarına haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış ya da yurt dışında görevlendirilmiş olsa bile hakkındaki tüm işlemler iptal edilir ve görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyip tayin talebinde bulunması durumunda görevlendirmeler iptal edilir ve görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

Görevlendirme hakkından vazgeçenler

Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesin yapılmasının ardından haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine yönelik sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alınır ve bilet alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten cayan öğretmenlerin bilet ücretleri tahsil edilir. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildiği ülkenin vize verene kadar yurt içi görevlerine devam eder.

Yol Giderleri ve Gündelikler

Görevlendirilen öğretmene ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde mevzuata göre yurt dışı geçici görev yolluğu ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumları tarafından aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı aylığı, “Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelin”de ifade edilen tutarda Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenir. Her tür izin ise 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13 ve 14’üncü maddeleri ile belirlenmiştir.

Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Durumlar

Temsil Yeteneği Sınavına katılmaya hak kazanan öğretmenler sözlü sınavın yapılacağı tarihte, yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemlerini yaptıracak öğretmenler ise işlemlerini yaptırdıkları tarihlerde idari izinli sayılır. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına davet edilen öğretmenler yol ve konaklama giderleri kendileri karşılar. Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet portalı üzerinden yürütülür.

2020 Yurt dışı öğretmenlik sınav takvimi

2020 Yurt dışı öğretmenlik sınav kılavuzu için TIKLAYINIZ