2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında liselerde okutulacak derslerin seçimi başladı.2021-22020 yılında 9.Sınıflar 10.sınıfta, 10.sınıflar 11.sınıfta, 11.sınıflar 12.sınıfta okuyacakları dersler için dilekçe vermeleri gerekiyor. 9.Sınıfa başlayacak şimdiki 8.sınıf öğrencileri ise seçmeli ders dilekçesini, 2021-2022 ders yılının ilk haftasında verecekler.

Lise 9, 10 ve 11.sınıf öğrencileri 2021-2022 yılında okumak istedikleri derslerin seçimi için 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında okul idaresine dilekçelerini ulaştırmaları gerekiyor.

Seçilen derslerde değişiklik yapılması ile 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler 2021-2022 ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

2021-2020 Öğretim Yılında okulumuzda okutulacak seçmeyi dersler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüzün 30.12.2020 tarih ve 83203306-10.03-E.18620996 sayılı yazıları doğrultusunda, okul yönetimince, okulumuzun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu,Milli Eğitim Temel Kanununun; öğrencilerimizi millî, ahlâkî,  insânî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları dikkate alınarak sınıflar düzeyinde belirlenmektedir.

Okul idaresinin belirlediği tarihe kadar seçmeli ders tercihlerini okul idaresine ulaştırmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenir.Öğencilerin ve velilerin, seçmeli derslerle ayrıntılar için okul web sitesini takip etmelerini, sınıf rehber öğretmeni ile irtibat kalinde olmalarını öneriyoruz.

2021-2020 LİSE SEÇMELİ DERS DİLEKÇELERİ (WORD formatında)

9. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

10. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

11. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

(Sene başında, şimdiki 8.sınıflar vereceği 9.sınıf ders seçme dilekçesi için TIKLAYINIZ)

Fen Lisesi 9. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

Fen Lisesi 10. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

Fen Lisesi 11. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 30 ARALIK 2020 TARİHLİ "DERS SEÇİMİ" KONULU RESMİ YAZISI

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Talim ve Terbiye Kurulunun19/02/2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları.

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; ilgi (b) Yönetmeliğin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile ilgi (c) Kararlar eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili

olarak;

1- Okul yönetimlerince seçmeli dersler; okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve ilgi (a) Kanunun; öğrencilerimizi millî, ahlâkî, insânî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecek, bu taleplerin elden veya elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edilmesi sağlanacak ve süresi içerisinde e-Okul sistemine işlenecektir.
2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.
3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar belirtilen süre dikkate alınarak okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; bu konuda şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler ve rehberlik yapılacaktır.
4- MEBBİS Kitap Seçim Modülü, ilgi (b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurusu yapılacak tarih aralığında okulların kullanımına açılacaktır.
5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgi (c) Karar ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.
7- Seçilen derslerde değişiklik yapılması ile 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler 2021-2022 ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.
8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir.Ancak, ilgi (b) Yönetmeliğin “Ders seçimi” başlıklı 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da “(4) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) (De ğişik cümle:RG-2/9/2020-31232) Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmî özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM’de bu şartlar aranmaz.” denilerek “Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç” ibaresi vurgulanmış olup “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinin seçiminde herhangi bir sayı aranmayacaktır.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mahmut ÖZER-Bakan a.-Bakan Yardımcısı