Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulacak 2021-2022 yılıba ait satranç ders programını;5,6,7 ve 8.sınıf konularını ve 2021-2022 yılı ilkokul ve ortaokul haftalık ders çizelgesini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 29 Aralık 2020 tarihinde illere gönderdiği "İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklik" konulu yazıda, 2021-2022 eğitim öğretim döneminden itibaren, ortaokullarda seçmeli ders olarak satranç ders programının uygulanacağını açıkladı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün açıklaması:

"2021-2022 eğitim  öğretim  yılından  itibaren  ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir)  kez okutulmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanına  seçmeli "Satranç" dersi eklenmiştir.

Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre 2021-2022  eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kurul Kararı  eki  İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin seçmeli dersler bölümünde ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir)  kez okutulmak üzere "Sanat ve Spor" alanında seçmeli "Satranç" dersine yer verilmiştir.

Öğrencilerimizin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilmesine, araştırma, problem çözme, yaratıcı çözümler üretme becerisini geliştirmesine, durum ve olayların çözümüne yönelik yeni stratejiler geliştirebilmesine, empati becerisi yüksek birey olmasına, günlük yaşamda karşısındakilerle birlikte öğrenebilmesine ve öğrendiklerini kullanabilmesine, rekabet koşulları oluştuğunda kendisine ve başkalarına saygılı olmasına ve bunu davranışlarıyla gösterebilmesine, kapasitesini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmesine ve kendi kendini yönetebilmesine katkı sağlayacağı düşünülen Satranç Öğretim Programı (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.12.2020 tarihli ve  42 sayılı kararı eki Kararıyla kabul edilmiş olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren dersin işlenişinde kullanılacaktır."

Ortaokul ve İmam Hatip Ortoakulu 5, 6, 7 ve 8.Sınıf Satranç Dersi Konuları

5.Sınıf Satranç Ders Konuları 
Satrancı Tanıyalım
Taşların Değeri
Satrançta Şah Tehdidi ve Mat
Satrançta Tehdit ve Savunma
Satrancın Özel Kuralları
Satrancımı Geliştiriyorum

6.Sınıf Satranç Ders Konuları 
Mat Kalıpları 
Temel Taktikleri
Oyun Sonu
Açılış İlkeleri
Turnuva Kuralları

7.Sınıf Satranç Ders Konuları 
Temel Taktikler
Açılış İlkeleri
Oyun Ortası 
Tipik Matlar ve Feda

8.Sınıf Satranç Ders Konuları 
Problem, Etüt, Kombinasyon Çözme
Açılışlar
Strateji
Oyun Ortası
Oyun Sonu
Satranç Kültürü

2021-2022 ORTAOKUL-İMAM HATİP ORTOAKULU SATANÇ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI için TIKLAYINIZ  (TTK Başkanlığı'nin 22.12.2020 tarih ve 40 sayılı kararı )

"İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklik" konulu resmi yazı:

2021-2022 YILI İLKÖĞRETİM (İLKOKUL-ORTAOKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.
2. Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.
3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
5. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.
6. Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
7. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır  ulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
8. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet
uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.),

ZEKİHABER.COM