3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 İOKBS (MEB Ortaokul-Lise Bursluluk Sınavı) başvuruları 29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bu haberimizde bursluluk sınavı için ailenin yıllık gelir miktarına değindik.

Bu sınava başvuru şartlarının en önemlilerinden olan ailenin yıllık gelir miktarı oldukça merak edilmektedir. Bir çok öğrenci aile gelir şartı nedeniyle sınava başvuru yapamamaktadır. Peki 2023 yılında bu gelir miktarı nedir?

Başvuru Şartları;
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

2023 İOKBS AİLENİN YILLIK GELİR MİKTARI 

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Örneğin öğretmen çocuğunun başvuru yapabilmesi için yıllık gelir hesabı yapılırken öğretmenin hem maaşı hem de ek ders ücretleri hesaba katılır.

Aile Gelirinine Göre Başvuru Yapabilecek-Yapamayacak Örnekler

3 kişilik bir ailenin 2022 yılı yıllık geliri 138.000 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 
4 kişilik bir ailenin 2022 yılı yıllık geliri 184.000 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 
5 kişilik bir ailenin 2022 yılı yıllık geliri 230.000 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 

Maaşı 15.000 olup ek ders ücreti 2000 tl olan bir öğretmen eğer 4 kişilik aile ise bu öğretmenin çocuğu 2023 Bursluluk sınavına başvuru yapamaz.Ancak 5 kişilk aile ise başvuru yapabilir.

BİREBİR ÖRNEK:

27 yıllık bir öğretmenin e-devlet üzerindeki bordroya göre yıllık gelirini hesaplayarak örnek verirsek;

Ek ders dahil 2022 yılı gelir toplamı 143.216,15 TL olan öğretmenin bir çocuğu olsa bile bu çocuğu 2023 bursluluk sınavına başvuramaz. Çünkü 143.216/3 = 47.738 TL çıkıyor ki 46.000 tl yi geçmektedir.

Şubat: 9934.84      
Mart: 10087.57
Nisan : 10590.38
Mayıs: 10351.35
Haziran: 9948.73
Temmuz: 14320.69
Ağustos: 12570.25
Eylül: 12603.29
Ekim: 15021.64
Kasım: 13646.20
Aralık:13920.42

Toplam: 143.216,15

İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

-EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2022 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

-Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,   Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?

Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.