MEB, 2023 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer mazeretlere nedenlerine bağlı yer değiştirme (tayin) duyurusunu yayımladı. Kılavuzda yer değiştirme takvimi ve iş-işlemleri ayrıntılı bir şekilde yer aldı. 

Kılavuzda yayınlanan yer değiştirme takvimine göre 2023 yarıyıl tatili mazarete bağlı tayin işlemlerinde süreç; 2 Ocak 2023'te başvuruların alınması ile başlayacak ve 20 Ocak 2023'te tebligat ve ilişik kesme ile sonuçlanmış olacak.

2023 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazeret tayin iş ve işlemleri, takvimi

2023 Yılı Mazaret Tayininde Kimler Yer değiştirme Başvurusu Yapabilecek?

1) Resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler.
2) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü olan 6 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atanacaklar. 
3) 6 Ocak 2023 tarihi baz alındığında 3 yıllık çalışma süresini doldurmayan sözleşmeli öğretmenler başvuru yapamaz. 

Mazeret Bağlı Yer Değiştirmede 1-2.Aşama Nedir?

Birinci aşama; ilgili özür grubunda gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı beyan ediyorsunuz, evrak istenen durumlarda evraklarınızı idareye veriyorsunuz. Evraklarınız idare tarafından sisteme yükleniyor. Sırasıyla öğretmen, okul idaresi, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri sonrasında Bakanlık tarafından başvuru kontrol edilip başvursu uygun olanların başvuruları kabul edilip onaylanıyor.
İkinci aşama; Birinci aşamaya başvuran ve başvurusu uygun görülerek onaylanan kişiler ikinci aşamaya başvurabiliyor. İkinci aşamada öğretmenler gitmek istedikleri il ve ilçeden okul tercih ediyorlar. Birinci aşama ön başvuru ikinci aşama tercih yapma. 

Mazeret tayininde hizmet puanı hesabında hangi tarih esas olacak

1) Yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.
2) Hizmet puanının hesabında yer değiştirme tercih başvurusu son günü 16 Ocak 2023 tarihi esas alınacak.
3) Hizmet süresinin hesabında 28 Şubat 2023 tarihi esas alınacak.
4) Öğretmenlerin hizmet puanın etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
5) Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. 

İl dışından mazeret bağlı yer değiştirme başvurusu yapılabilecek mi? Başvuru iptal edilebilecek mi?

1) Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları iptal edilecek.
2) Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecek. Yöneticiler, uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracak.
3) Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe MEM'de bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacak.
4) Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya aylıksız izinlerinin 6 Şubat 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 10 Şubat 2023 tarihine kadar görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilecek. 

Sağlık Özrü İle İlgili Hususlar

1) Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,
2) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşten birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu, kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecek.

Sağlık Bakanlığının 15.12.2022 tarihli ve 2423 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecek. 

Aile Birliği Özrü ile İlgili Hususlar

1) Eşi askerde olan ögretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
2) Öğretmenlerden; yurt dışı görevi 28 Şubat 2023 tarihinden sonraki bir tarihte sona erenler ile eşleri yurt dışında görevli olanlar, eşleri geçici görevli olanlar, eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak.
3) 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecek.
4) Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecek.
5) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge istenecek. 

Diğer Mazeretlerle İlgili Hususlar

1) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
2) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
3) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere, eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere, terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi' veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. 

Burada önemli noktaları kılavuzdan alıntı yaparak özetlemeye çalıştık. Daha detaylı bilgi için kılavuza bakmanızda yarar var.

2023 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU için TIKLAYIN