2017-2018 Yılı 4.Sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı MEB, EBA da tüm ders kitaplarını yayınladı.Yayınlanan bu kitaplardan 4.sınıflar için önemli İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi kitabı ilgili detayları buradan öğrenebilir,ders kitabının PDF sini tek tıkla aşağıdan indirebilirsiniz. Ayrıca kitapta yer alan sözlüğe de yer verdik.Çünkü konuların anlaşılabilmesi için bu kelimelerin anlamının bilinmesi  önemli. Bunlardan 4.Sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabındaki konuların gerçekten geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir insan,iyi bir vatandaş yetişmesi için çok önemli konular olduğu ve bir de EBA'da en çok beğenilen kitaplardan biri olduğu için biz de sitemizde bu ders kitabını da tanıtmaya,paylaşmaya karar verdik. Bu arada yeri gelmişken 4.Sınıf Matematik Ders ve Çalışma Kitabındaki Alıştırma Sorularının Cevaplarına sitemizden de ulaşabileceğiniz hatırlatalım. Yapalım Öğrenelim Kitap Alıştırma Cevapları Sayfa 20-21-22-23 Cevapları Sayfa 40-41-42-43 Cevapları 4.Sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi Konuları ve Kitap Üniteleri 1.Ünite: İnsan Olmak İnsan Olmak Doğuştan Gelen Haklarımız Haklarım Çocukluk ve Yetişkinlik 2.Ünite: Hak,Özgürlük ve Sorumluluk Hak,Özgürlük ve Sorumluluk İnsan Olmanın Soumluluğu Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması Hak ve Özgürlük İhlali Hak Arayışı Hak ve Özgürlüğe Saygı Birlikte Yaşama Kültürü 3.Ünite:Adalet ve Eşitlik Farklılığa Saygı Adalet ve Eşitlik İnsanlar Eşittir Adalet ve Eşitlik Sağlanmalı Adil Davranılmazsa 4.Ünite:Uzlaşı Anlaşmazlıkların Nedenleri Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar Uzlaşı Yolları Anlaşmazlık ve Uzlaşı 5.Ünite: Kurallar Kurallar Kurallar ve Özgürlükler Kurallar ve Toplumsal Ahenk Kurallara Uyarım 6.Ünite: Birlikte Yaşama Yurdumuz Düzenleyici Kurumlar Devletin Sorumlulukları Yurttaş Olmanın Sorumlulukları Birlikte Yaşama Kültürü Kitapta Öğrencilerin Öğrencilerini pekiştirmeleri için kitapta yer alan sorular "Yapalım Öğrenelim" olarak her ünite için hazırlanmış,bunların yer aldığı sayfalar:20,40,56,70,84,100 2017-2018 Öğretim Yılı İlkokul 4.Sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı MEB yayınlarına ait olup yazarları; Dr. Nalan ALTAY,Suna AY,Zeynep Özge ERTEK,Halil POLAT,Emine SELMANOĞLU,Hasan YALÇIN Kitap toplam 109 sayfadan oluşuyor. 4.Sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı - İNDİRİN KİTAP SÖZLÜĞÜ: âhlak: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları. akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü. anayasa: Ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. anket: Kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. anlaşmazlık: İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık. ayrım: Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. azami: En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal. azim: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. barınak: Barınılacak yer, melce. beceri: Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. beden: Vücudun baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. bilişim suçu: Teknolojik aletler kullanılarak yapılan yanlış ya da zarar verici eylemler. birey: Toplumu oluşturan insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla beraber kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan insanların her biri. ceza: Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım. çevre: Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. çözüm: Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal. davranış: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. dayanışma: Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt. dedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kov, gıybet, kılükal. değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. demokratik: Demokrasiye uygun. dışlanma: Dışlanmak işi. dinî: Dinle ilgili, din üzerine, dinsel. dokunulmazlık: Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet. duyarlılık: Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık. duygu: Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. düşünce: Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet. estetik: Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat. etkileşim: Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi. evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal. ferd: Fert, birey. fiziksel: Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fizikî. gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon. görgü: Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye. gereksinim: Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. güvence: Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti. hizmet: Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. hudut: İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. hukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. ihlal: Kurala aykırı davranmak. ihmal: Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme. iletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. ilgi: Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. istismar: birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme. kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. kanaat: Kanı, inanç, düşünce. kaptan: Takım oyunlarında takımı temsil eden kimse. kâr: Yarar, fayda. katılım: Katılma işi, iştirak. konuksever: Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver. konum: Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. kurul: Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble. kuruluş: Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. kurum: Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. mesut: Mutlu, sevinçli, ongun. mezhep: Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri. millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. miras: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. müdahale: Karışma, araya girme. nesil: Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. nitelik: Nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. onur: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. öfke: Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap. ötelemek: Belli olmayan bir süre ertelemek. rol: Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev. ruhsal: Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik. sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. sığınmacı: Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci. sınıf: Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. slogan: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. sorgulamak: Emin olunamayan konular üzerinde düşünmek, kendi kendine soru sormak. sorun: Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses. şiddet: Duygu veya davranışta aşırılık. şehit: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse. taraf: İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi. ten: İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. toplum: Toplum bilimi aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. toplumsal: Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal. ulus: Millet. vakıf: Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. vefa: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı. yaptırım: Yasaya, kurala karşı yapılan aykırı davranışlara verilen ceza. yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. yetenek: Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. yetişkin: Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan kimse. yönetmelik: Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. zihin: Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü. zorlama: Zorlamak işi, içten gelmeyen. Zekihaber.com