Her yıl olduğu gibi yine ocak ayında İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflarda 2021-2022 yılı ders seçim işlemleri başladı.Aynı şekilde liselerde de seçmeli derslerin seçimi bu ay içinde yapılacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Derslerin Seçimine ilişkin MEB Temel Egitim Genel Müdürlügü tarafından 30/12/2020 tarihinde yazı yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere öğrencilerin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Derslerin Seçimine ilişkin dilekçeyi, öğrenciler nasıl ulaştıracakları konusunda okul web sitesinden yada sınıf öğretmeninden bilgi alabilir.

2021-2020 4.SINIF VE ORTAOKUL 5,6 VE7.SINIFLAR İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇELERİ (EXCEL formatında)

5. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ (4.Sınıfların vereceği dilekçe) 

6. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ (5.Sınıfların vereceği dilekçe)

7. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ (6.Sınıfların vereceği dilekçe)

8. Sınıf seçmeli ders dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ (7.Sınıfların vereceği dilekçe)

İMAM HATİP ORTAOKULU (5-8.Sınıflar) Seçmeli Ders Dilekçeleri için TIKLAYINIZ

Not: Dilekçeler, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü nün 30/12/2020 tarih ve "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler" yazısına göre düzenlenmiştir.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 30 Aralık 2020 tarihli "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler" Konulu Resmi Yazısı:

İlgi :a) Talim ve Terbiye Kurulu Baẟkanlığının 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
      b)Talim ve Terbiye Kurulu Baẟkanlığının 22.12.2020 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir. Bakanlığımızca okutulmak üzere öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının sayısı, her yıl Ocak ayı içerisinde MEBBİS ortamında oluẟturulan “Kitap Seçim Modülü”ne okul/kurum müdürlüklerince girilen verilere göre belirlenmektedir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı baẟında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi ve ayrıca okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaẟanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanan seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında tamamlanması gerekmektedir.

Buna göre;

1.    Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği ẟekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

2.    İlgi (a) ve (b) Kurul Kararı eki Çizelge'lerin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanı altında 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir) kez okutulmak üzere "Satranç" dersi eklenmiẟtir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders iẟlemlerinde "Satranç" dersi de dikkate alınacak, öğrenci ve velilerimiz bu konuda bilgilendirilecektir.

3.    Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde belirtilmiẟ olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak iẟlemler konusunda öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizde ẟube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danıẟmanları aracılığıyla uzaktan çevrimiçi toplantı, e-posta, telefon gibi elektronik ortamlarda bilgilendirme yapılacak ve özellikle ortaokul veya imam hatip ortaokuluna geçecek olan ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz için yapılacak bilgilendirmelerde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

6.    Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaẟ/ek ders karẟılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.


-    Abazaca,

-    Kurmancca,

-    Zazaca,

-    Lazca,

-    Gürcüce,

-    Boẟnakça,

-    Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde açık bir ẟekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

8.    İlgi (a) ve (b) Çizelge’de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)” kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve ẟartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

9.    İlgi (a) ve (b) Çizelge'lerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a)    “Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersine ait Öğretim Programı -Basketbol,
-Atletizm, -Okçuluk, -Yüzme, -Bisiklet, -Tenis

b)    “Görsel Sanatlar” dersine ait Öğretim Programı

-Resim,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür

c)    “Müzik” dersine ait Öğretim Programı -Genel Müzik Eğitimi,
-Bağlama (Saz), -Gitar,

-Keman,

-Piyano,

-Ut,

-Türk Halk Müziği Koro

ẟeklinde modül olarak hazırlanmıẟ olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuẟtur.

10.    Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalıẟmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan “DİĞER” seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.

11. Ortaokul 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında ilgi (b) Çizelge'nin 4 üncü maddesi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirler de dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders taleplerinin okul müdürlüklerince elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı ẟekilde 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında alınarak e-okul sistemine iẟlenmesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2021 Ocak ayı içerisinde belirlenecek tarihlerde açılacak MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne veri giriẟlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN-Bakan a.-Bakan Yardımcısı