Eğitim-Bir-Sen'in bağlı olduğu Memur-sen, 7.toplumsal sözleşmede öğretmenlerin merakla beklediği başta memur maaşlarında artış olmak üzere,eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin, ek ders ücretinin, eğitim-öğretim tazminatı oranlarının artırılmasınında yanında DYK kursları vb bir çok husus yer almaktadır. Öğretmenlerin beklentisi ise bu isteklerin mutlaka kabul ettirilmesi yönünde.

Eğitim Bir-Sen (EBS) 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak 7. toplumsal sözleşme için tüm hizmet kollarında taleplerini açıkladı. EBS açıkladığı 7. dönem toplu sözleşme tekliflerini bakanlığa teslim ettiğini duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarının 2024-2025 yıllarını kapsayan mali, sosyal, özlük haklarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’e teslim etti.

Eğitim Bir-Sen bu yıl yeni taleplere ek olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2024-2025 yılları için de devam edilmesini istedi.

EBS'nin Öğretmenleri yakından ilgilendiren MEB Eğitim Hizmet Kolu Teklifleri 37 madden oluşmaktadır. İşte o talepler:

1) 2023 yılı için 1.400 TL olarak öngörülen Hazırlık ödeneğinin, (brüt asgarÎ ücret tutarının altında olmamak üzere) 26.313 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında (13.414,26 TL) ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi
2) Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’dan (brüt 71,37 TL) 230’a (brüt 117,25 TL) yükseltilmesi 
3) Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının (mevcut 120,56 puan 5.122,36 TL) 50 puan (2.421,53 TL) artırılması
4) Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre %10 (484,30 TL) ila %90 (4.358,75 TL) arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi
5) Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 oranında artırımlı ödenmesi
6) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin aylık karşılığı 6 saat ders görevinin zorunlu olmaktan çıkarılarak isteklerine bırakılması
7) Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi
DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi
9) Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması
10) Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması (müdürler için haftada en az 30 saat, müdür başyardımcıları için haftada en az 28 saat, müdür yardımcıları için haftada en az 25 saat, okul türüne göre ilave ek ders ücreti ödenmesi)
11) Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanunu'nda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmaları
12) Okul öncesi ve Sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri ve bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmen ya da sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenmesi (Mevcut durumda haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinin 3 saate çıkarılması)
13) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, 250 ve katları öğrenci sayısı esas alınarak birden fazla yöneticinin görev alabilmesi; hafta içi mesai saatlerinden sonra görev alanlara haftada 3 saat (214,11 TL), hafta sonları görev alanlara haftada 6 saat (428,22 TL) ek ders ücreti ödenmesi
14) Öğretmenler ile öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken fiilen öğretmenlik yapmayanlar ve şube müdürlüğü veya dengi ya da daha üst kadrolara atananlara 5 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmaları halinde uzman öğretmen, 10 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmaları halinde başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi
15) DYK kurslarında görev yapan memur ve hizmetlilere ödenmekte olan dört kat artırımlı fazla çalışma ücretinin on kat (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) artırımlı olarak ödenmesi; DYK haricindeki hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı on kat (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmesi
16) İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesi
17) Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hallerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretlerinin ödenmesi
18) Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması
19) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında nöbet görevi verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlere, her nöbet görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi
20) 24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, her nöbet görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi
21) Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenlerin, haftada 18 saat yerine bu geçici görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmesi
22) Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine, haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi
23) Taşıma merkezi eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin taşıma hizmetinden faydalandırılması
24) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele, haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi
25) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden faydalandırılması
26) Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı ödenecek ek ders saati sayısındaki %5 sınırının %10’a çıkarılması
27) Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen haricindeki personelin çocukları için de parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanı tanınması; Öğretmen çocuklarının parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanması için aranan gelir sınırının artırılması
28) İdarî izinli sayılan günlerde öğretmenlerin o güne ait ders veya ders niteliğindeki görevlerinin tümünün yapılmış sayılması
29) Zorunlu hizmet yükümlüsü olmamalarına rağmen zorunlu hizmet alanlarına atananların hizmet sürelerinin iki yıla bir kademe ilerlemesi kapsamında değerlendirilmesi
30) Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru veya soru kitapçığı hazırlayan veya değerlendirme görevini yürüten yönetici ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmesi
31) Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere muvakkat vazife harcırahı ödenmesi
32) Hafta sonları veya hafta içi mesai saatleri sonrasında eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmaları, tören, toplantı, kurs ve seminerlere katılanlara her görev günü için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi
33) Nöbet görevini yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın dersi boş geçen sınıflarda ders okutan öğretmenlerin okuttukları bu derslerin aylık ve ek ders görevlerinin hesabında değerlendirilmesi
34) Eğitim kurumu yöneticileri ve eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapan öğretmenler ile eğitim kurumlarda görev yapan diğer personelin, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde personele verilecek öğle yemeği hizmetinden faydalandırılması
35) Kadrolu usta öğreticilere, fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi
36) Yurt dışında geçici görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan ders görevlerinin yapılmış sayılması
37) BİLSEM’lerde hafta sonu gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri için ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi

ZEKİHABER.COM