2024-2025 yıllarında kamu görevlilerine ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren 7. Dönem Toplu Sözleşme metni, Hakem kurulur kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024-2025 yıllarında mali, sosyal ve özlük haklarını içeren 7. Dönem Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme metni 3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandı.

Yayımlanan metne göre eğitim, 2024 ve 2025 yılları için öğretim ve bilim koluna ilişkin kazanımlardan dikkat çeken bazı hususlar:

- İkili öğretim yapan okullarda yöneticilere ders yılı süresince ek ders ücreti haftada 2 saat artırımlı ödenecek.
- Yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenecek.
- Her yıl eylül ayında öğretmenlere ödenen eğitim öğretim ödeneği-kırtasiye parası için 4.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu çıkan miktar ödenecek.
- Eğitim kurumu yöneticileri isterse ek ders ücreti karşılığı belleticilik yapabilir.
- Nöbet için yine haftada en fazla 3 saat ek ders ücreti ödenmeye devam edecek.
- 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil günlerinde yönetici ve öğretmenler ders görevini yapmış sayılacak.
- Rehber öğretmenlere öğrencilere sınav dönemlerinde yaptıkları rehberlik çalışmalarında her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenecek.
-Sözleşmeli öğretmenler başarı ve üstün başarı belgesi verilebilecek. 
-Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özeş eğitim öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecek.

7. Dönem Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Akademik jüri ücreti

MADDE 1 - (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesinin (d) ve (e) fıkraları ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

MADDE 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

MADDE 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri için öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinin daha yüksek olanından yararlandırılır.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

MADDE 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kuramlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurulularındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.

Eğitim müfettişleri ve yardımcılarına avans

MADDE 9- (1) Eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

MADDE 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Öğretim yılma hazırlık ödeneği

MADDE 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği (4.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi“4 saat”, “56 saati” ibaresi ise “64 saati” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kuramlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir.

Eğitim öğretim tazminatı

MADDE 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması

MADDE 14- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltmcı” ibaresi “yirmialtmcı” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2025”, “onaltı” ibaresi “yirmialtı” ve “onaltmcı” ibaresi ise “yirmialtmcı” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

MADDE 15- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

MADDE 16- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanı Kararının 1/1/2024 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

MADDE 17- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, hu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 18- (1) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas almır.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ek ders ücreti

MADDE 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

MADDE 20- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlanma yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 21- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yaygın eğitim kurumlan öğretmenlerinin ek ders ücreti

MADDE 22- (1) Halk eğitim merkezindeki öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yükseköğretim kurumlan lojman komisyonu

MADDE 23- (1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kuramlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yükseköğretim kurumlarmda lojman tahsisi

MADDE 24- (1) Yükseköğretim kurumlarmda bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.

İLKSAN üyeliği

MADDE 25- (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girmesi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir.

Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı

MADDE 26- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar.

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri

MADDE 27- (1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarmda ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıftşube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 28- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarmda görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Karam 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlan yönetici ve öğretmenlerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 29- (1) 2006/11350 sayılı Karam 14 üncü maddesi uyarınca; yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücreti fiilen yapmış oldukları soru hazırlama görevleri karşılığında haftada 2 saat artırımlı uygulanır.

Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi

MADDE 30- (1) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebilir.

Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği

MADDE 31- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “yansı” ibaresi, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için “%70’i” şeklinde uygulanır.

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj görevi

MADDE 32- (1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz.

Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

MADDE 33- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır.

İdari personelin yükseköğretim kurumlan arasında naklinin kolaylaştırılması

MADDE 34- (1) Devlet yükseköğretim kuramlarında 657 sayılı Kanım kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kuramları arasında karşılıklı naklen atanmalarının bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır.

Bazı eğitim kuramlarındaki personelin fazla çalışma ücreti

MADDE 35- (1) Yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ikili öğretim yapılan eğitim kuramlarında görevli memur ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 ve yılda 250 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Eğitim öğretim ödeneğinin artırımlı ödenmesi

MADDE 36 - (1) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca ödenen eğitim öğretim ödeneğinin aylık tutarı bir kat artırımlı uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek ilave tutar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ile diğer mevzuata göre yapılmakta olan döner sermaye ödemelerinin hesabında dikkate alınmaz.

7. Dönem Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme metni için TIKLAYIN (pdf)

ZEKİHABER.COM