Değerli 7.sınıf öğrenciler!  Din kültürü 1.yazılı için işinize yarayacağını düşündüğümüz örnek bir yazılı paylaşıyoruz.Sizin yazılı sınavda üç aşağı beş yukarı bu tarzda olacaktır.Az çok farklı da olsa örnek yazılı çözmenin çok yararlı olduğunu belirtelim. Buyurun daha önce yapılmış bir yazılıyı çözmeye başlayın. 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………….ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM, 1. YAZILI SINAVI                                                          SORULAR S-1) Aşağıdakilerden hangisi görünen  varlıklara örnek olamaz?(5 Puan)

 1. a) Gök cisimleri         b) Hücre      c) Akıl           d) Işık

S-2) “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de(iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…”Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır? (5 Puan)

 1. a) Kader’e iman     b) Allah’a iman c) Meleklerine iman      d) Kitaplarına iman

S-3) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? (5 Puan)

 1. a) Cinsiyetleri yoktur.     b) Kanatları vardır.           c) Allah’a isyan edebilirler.  d) Çok hızlı hareket ederler.

S-4) Aşağıdakilerden hangisi Mikail’in görevidir? (5 Puan)

 1. a) Kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmek b) Doğa olaylarını düzenlemek
 2. c) Ölüm vakti gelenlerin canını almak d) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmek

S-5) Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insanın davranışları üzerindeki etkilerinden değildir? (5 Puan)

 1. a) Devamlı kötülük yapmaya yöneltir. b) Anne-babaya itaat etmemeyi sağlar.
 2. c) Şeytana uymamamızı sağlar. d) Kötü söz ve davranışlardan uzak durmamamızı sağlar.

S-6) Rabbim,bana bir beşer dokunmamışken,nasıl bir çocuğum olabilir?” dedi(Fakat)Allah neyi dilerse yaratır.Bir işin olmasına karar verirse,yalnızca ona ol der,o da hemen oluverir.(Ali İmran Suresi 47.ayet) (5 Puan) Yukarıdaki ayet mealinde bahsi geçen  kadının ismi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (5 Puan)

 1. a) İmran    b) Hatice     c) Safiye             d) Meryem

S-7)   + 30 yaşından sonra Filistin ve Kudüs’ü ve çevrelerini dolaşarak Allah inancını yaymaya başlamıştır.        +Hristiyanlık dininin kurucusudur.        +Miladi takvimin başlangıcı onun doğumuyla başlar. Yukarıdaki özellikleri verilen peygamber aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?(5 Puan)

 1. a) Hz.İsa       b) Hz.Musa        c) Hz.Eyüp              d) Hz.Nuh

S-8) “Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür” ayetiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (5 Puan)

 1. a) Dünya hayatında yapılacak olan kötülüklerin cezasının ahirette verileceği anlatılıyor.
 2. b) Yaptığımız iyiliklerin mükafatının verileceği anlatılıyor.
 3. c) Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin bize fayda ve zararının olmayacağı anlatılıyor.
 4. d) Hayrın da şerrinde ahirette karşılık bulacağını anlatıyor.

 S-9)İnsana hayat veren ruh,insan öldükten sonra ne olur? (5 Puan)

 1. a) Ruhlar alemine gider         b) Cesetle beraber toprak olur           c) Başka bir varlığa geçer        d) Öldüğü yerde kalır

 S-10)Alah melekleri……….. dan,şeytanı ……………dan,insanı da  ………………dan yaratmıştır. Yukarıdaki boşluklara uygun bir şekilde aşağıdakilerden sırasıyla hangisi gelirse doğru olur?(5 Puan) A)Nur,toprak,su              B)Ateş,nur,toprak          C)Nur,toprak,ateş          D)Nur,ateş,toprak S-11)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? (5 Puan) A)Azrail:Sur’a  üfler                                                                         B)Hafaza melekleri:Koruyucu melekler C)Kiramen katibin: Kabirdeki sorgu melekleri                        D) Münker Nekir: Yazıcı melekler  S-12)Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Sur,Mahşer,Cehennem,Mizan,Amel defteri,Hesap defteri,Haşir,Cennet,Ba’s,Kıyamet,Berzah)(16 Puan) 1.Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye                       denir. 2.Kıyamet koptuktan sonra insanların tekrar dirilmesine                                denir. 3.Kıyamet koptuktan sonra tekrar dirilen insanların bir araya toplanmasına                             denir. 4.Toplandıkları meydana ise                               denir. 5.Kıyamet kopacağı zaman  İsrafil(as)’ın üfleyeceği  boruya                               denir. 6.Ahirette kafirlerin sürekli olarak,günahkar müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılacakları azap yerine                                denir 7.Çeşitli nimetlerle bezenmiş müminler ebedi olarak kalacağı ahret yurduna                                    denir 8.Bu dünyanın sona ererek yeni ve sonsuz bir hayatın başlamasına                                       denir. S-13) Nas Suresinin okunuşunu ve anlamını yazınız. (20 Puan) S-14) Hz.İsa’nın mucizelerinden 3 tanesini  yazınız. (9 Puan) Not:Sınav süresi 40 dakikadır.    Değerli öğrenciler cevapları yorum yaparak paylaşabilirsiniz!