Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü norm fazlası öğretmenlerin il içi yer değiştirme duyurusunu ve takvimini yayınladı.

Yayınlanan duyuruya göre okullar 30 Kasım'a kadar norm fazlası olan öğretmenlerin listesini il milli eğitim müdürlüğüne sunacak.3 Aralık'ta norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas olacak il genelinde öğretmen ihtiyaç listesi yayınlanacak. 4-8 Aralık tarihlerinde öğretmenlerin başvuruları alınacak.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları 15-21 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Atama sonuçları ise 22-28 Aralık 2020 tarihlerinde açıklanacak.25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde ise norm fazlalığı nedeniyle ataması yapılan öğretmenler önceki görev yerinden ayrılarak ve yeni görev yerinde başlayacaklar.

Yeni açılan eğitim kurumlarına norm fazlası öğretmenlerden atama yapılmayacak.Norm kadro fazlası olup, il içinde alanında yerleşebileceği/tercih edeceği okul/kurum bulunmayanlar, kendi eğitim kurumlarında kalacaklardır.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURDUR OKUL VE KURUMLARDA GÖREVLİ NORM KADRO /İSTİHDAM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

1-Norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; 17/04/2015 tarihli 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesindeki hükümler ve Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarihli,  68898891-903.02-E.9853896 sayılı 2016/19 Genelgesi kapsamında aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
 
2-Norm kadro fazlası öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih hakkı verilerek öğretmenler; “…öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere ilçe içerisinde, alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına başvuru yapmaları durumunda tercihleri de dikkate alınarak il içinde hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları," yapılacaktır.

3-Norm kadro fazlası olan öğretmenin tespiti, eğitim kurumu müdürlüğünce MEBBİS-Özlük Modülü üzerinden aynı alandaki öğretmenlerin hizmet puanı sistem üzerinden hesaplattırılarak belirlenecektir. Hizmet puanının hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınacaktır. 

4-Yer değiştirme duyurusu okul/kurum müdürlüğünce, izinli ya da başka eğitim kurumunda geçici görevli öğretmenler dâhil olmak üzere tüm norm kadro fazlası öğretmenlere her türlü iletişim yoluyla (yazılı, SMS, e-posta, telefon vb.) duyurularak aşağıdaki tebligat örneğine göre tebliğ edilecektir, konu ile ilgili tebliğ-tebellüğ belgeleri eğitim kurumundaki özlük dosyasında saklanacaktır.
                                                
TEBLİĞ/TEBELLÜĞ BELGESİ

            ...../../2020 tarihli norm kadro tespit çizelgesi ve ilgili mevzuat esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu okul/kurumumuzda norm fazlası olduğunuz tespit edilmiştir.. İş bu tutanak .../.../2020 tarihinde imza altına alınmıştır.


      TEBLİĞ EDEN                                                                                 TEBELLÜĞ EDEN

     ...................                                                                                 ...............................
Okul/Kurum Müdürü                                                                       .............. Öğretmeni
 
 

5-Norm kadro fazlası öğretmen tespitinde öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi az olan öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

6-Yer değiştirme isteğinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerin bilgi düzeltme ve güncelleme başvuruları eğitim kurumu ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek başvuru süresi bitmeden önce sonuçlandıracaktır.

7- Yer değiştirme isteğinde bulunacak olan norm kadro fazlası öğretmenler, EK-1 başvuru formunda yer alan öğretmenlere ait bilgileri eksiksiz ve tam olarak dolduracak, tercihlerini de yaparak kendisi onaylayacak ve okul/kurumuna teslim edecektir. Okul/kurum müdürleri ve İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri de onaylayarak süresinde Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 
 
8-Yeni açılan eğitim kurumlarına norm fazlası öğretmenlerden atama yapılmayacaktır. (Yönetmelik Md.: 56) 13-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereğince, Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarihli ve 68898891-903.02-E.9853896 sayılı 2016/19 no.lu genelgesi kapsamında değerlendirileceklerdir.
 
9-Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen ve norm fazlası durumuna düşen öğretmenler ile ilgili olarak;
''Sağlık durumu hariç olmak üzere, eski çalıştıkları ilçeye, ilçe içerisinde görev yeri değiştirilenler ise ayrıldıkları okula aradan 3(üç) yıl geçmeden tercih yapamazlar. (Yönetmelik Md:50)

10-Norm kadro fazlası olup, il içinde alanında yerleşebileceği/tercih edeceği okul/kurum bulunmayanlar, kendi eğitim kurumlarında kalacaklardır.

11-Kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki eğitim kurumunda (hizmet alanı 4, 5 ve 6 olan eğitim kurumu) olan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin eğitim kurumu tercihinde bulunurken eğitim kurumlarının hizmet alanlarını dikkate alması gerekmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 43. maddesinin;
"(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6'ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz." hükümleri uygulanacaktır.

12-Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK'nin 18/08/2015 tarihli ve 74 sayılı kararında belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri geçersiz sayılacaktır.

13-Bakanlığımızca, Müdürlüğümüzce yayınlanan norm fazlası atama duyurusunda belirtilen atama takviminden önce herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal edilecek ya da ertelenecektir.

14-Norm kadro fazlası olup, aylıksız izinli olan öğretmenlerden izinlerinin 05 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

15-Norm kadro fazlası olan aday öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 25/3. maddesi kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

16-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Öğretmen Atama) bölümüyle e-posta, telefon ya da faks ile iletişim kurulacaktır.

17-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas olacak ilimiz genelindeki okul ve kurumların ihtiyaç listesinin yayınlanmasından sonra Bakanlığımız ve Valiliğimizce zorunlu bir atama yapılması halinde atama yapılan okul ve kuruma norm kadro fazlası öğretmen ataması yapılmayacaktır.

18-Norm kadro fazlası olarak atamaları yapılan öğretmenlerin atamaları iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin başvuru esnasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

19-Norm kadro fazlası öğretmenlerin okul, kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince başvuru kontrol ve onay işlemleri atama takvimde belirtilen tarihlerde yapılacağından, okul, kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimizde işlemlerin sonuçlandırılması için yeterli personel bulundurulması sağlanacaktır.

20-Sözleşmeli norm fazlası öğretmenlerin norm fazlası atamaları öncelikli olarak yapılacaktır.
 
BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ  
 
Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek;
a) Kimlik bilgileri,
b) Sözleşmeli öğretmen / Kadrolu görev kaydı, Geçici görevlendirme kaydı, 
c) Hizmet puanını etkileyen hizmet birleştirme kayıtları, 
ç) Hizmet puanı, (Başlama-ayrılma tarihleri, köy belde ek puanları, ödül, eğitim durumu, hizmet puanında değerlendirilen diğer belgeler vb.), 
d) Bakanlık atama alanı, 
e) Öğrenim bilgileri,
h) Norm kadro fazlası olup olmadığı,
 
Bilgilerin, öğretmen tarafından, norm kadro fazlası öğretmenlerin başvurudan önce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır. (Eksik hizmet puanı ile yapılan yer değiştirme işlemi itirazı kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:
 
1- Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda yapılan başvurular,
2- Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,
3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,
4- Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,
5- Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular
6- Alanına uygun olmayan kurum tercihi yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ

Resül SAKA- ZEKİHABER