Öne Çıkanlar 11.sınıf matematik çözümleri 10.sınıf tarih konuları 2020 2021 sınıfta kalma 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç kunduz puanı

Bu haber kez okundu.

Coğrafya Dersi Müfredat Değerlendirme Raporu
Öğretmenlerin kendi branşıyla ilgili yeni müfredat hakkında görüş ve önerilerini "Kitap yazılım modülü" aracılığıyla bu ay sonunda kadar göndermeleri gerekiyor. Yeni coğrafya dersi yeni müfredatı ile ilgili değerlendirmeler: "Yıllardır üzerinde mutabık kaldığımız 9.sınıf konularının gerek konu anlamında gerekse kazanım anlamındaki yoğunluk nedeniyle gerekse de doğal sistemler konularındaki soyut kavramlar nedeniyle öğrencilerin konuları kavramasının zorlaştırması ve öğrencilerde coğrafya dersine karşı oluşan önyargıların yıkılması anlamında taslak müfredattaki 9 ve 10.sınıf konularının dağılışının değiştirilmesi doğal sistemlerde 9.sınıf konularında levha hareketleriyle iç ve dış kuvvetler konularının 10.sınıfa aktarılmış olması oldukça olumlu bir gelişmedir. Türkiye’nin iklimi konusunun 10.sınıftan 9.sınıf büyük iklim tipleri konusunun ardından verilmesi konunun bütünlüğü ve kavranması açısından oldukça olumludur. 9.sınıfta işlenen iç ve dış kuvvetler konusunun 10.sınıfta topraklar ve dış kuvvetler konularından önce verilmiş olması da konu bütünlüğü ve anlaşılması açısından olumludur. 11 ve 12.sınıflardaki küresel ortam; bölgeler ve ülkeler konusunun ülke başlığı altında incelenmesinin çıkartılması olumlu olmakla birlikte 11 veya 12.sınıflarda seçmeli ülkeler coğrafyası derslerinin konulması faydalı olacaktır. 9.sınıf beşerî sistemler başlığının tamamının 10.sınıf konularına dahil edilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca 10.sınıfta yer alan su, toprak, bitki konusunun tamamının 11.sınıf doğal sistemlerde yer alan biyoçeşitlilik konusunun ardından verilmesi yerinde olacaktır. Şu anki taslak programda 9.sınıftaki konu yoğunluğunun istenilen düzeyde olduğu fakat bu kez de 10.sınıftaki konu yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Bu konu üzerinde de durulması yerinde olacaktır. Coğrafya ders kitaplarında gerek görsel, etkinlik vb. gerekse de baskı kalitesinin arttırılması uygun olacaktır. 12.sınıfta işlenen Türkiye’de ulaşım konusunun 11.sınıf beşerî sistemler konusuna eklenerek ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. İlk ve orta öğretimdeki Sosyal Bilgiler derslerinde işlenen coğrafya branşına ait kazanımların 7. ve 8.sınıf müfredatında yoğunlaştırılması hazırbulunuşluluk açısından 9.sınıf doğal sistemler başlığında incelenen harita bilgisi, koordinat sistemleri ve Dünya’nın şekli ve hareketleri konularının kavranmasını kolaylaştıracaktır. Taslak müfredatta gezi gözlem ve arazi çalışmalarının gerekliliğine vurgu yapılması konuların somutlaştırılması doğa-insan etkileşiminin kavranması açısından oldukça olumludur. Buna rağmen bu konuda il, ilçe ve okul müdürlüklerine gerekli bilgilerin verilerek öğretmenlerin bu konuda teşvik edilmesi, öğretmenlere gerekli kolaylıkların sağlanması noktasında çalışması yapılması gerekmektedir. 9.SINIF COĞRAFYA TASLAK PROGRAMA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Taslak program incelendiğinde göze çarpan değişlikler şunlardır: # 9.sınıf taslak programında öğrenme alanların yerine üniteler getirilmiştir.Program 4 temel üniteye ayrılmıştır. # Kazanım sayısı 26’da 22’ye düşürülmüştür. # 9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin bir kısmı Türkiye’nin Coğrafi Konumu özellikle de Dünya üzerin-deki yeri konusunda istenilen hazır bulunuşluluğa sahip değildir.Öğretim programı ve ders kitapları ilk olarak bu eksikliği giderecek şekilde düzenlenmelidir. #Programda hedeflenen becerilerin kazanılabilmesi için en az 1 saat seçmeli coğrafya uygulamaları dersi konulmalıdır. DOĞAL SİSTEMLER: # Doğal sistemleri başlığında kazanım sayısı azaltılmış,15’ten 13’e düşürülmüştür. # Mevcut programda koordinat sistemi ile ilgili kazanım (A.9.5.) haritalar ile ilgili kazanımdan (A.9.4) sonra verilmekteydi.Taslak programla koordinat sistemi ile ilgili kazanım (9.1.4 ) haritalar ile ilgili ka-zanımın önüne (9.1.5) alınmıştır.Konu bütünlüğü açısından olumlu katkısı olacaktır. # A.9.12-A.9.13-A.9.14-A.9.15 kazanımların 10.sınıfa aktarılmış,9.sınıflarda oluşan yoğunluğun azal-tılması hedeflenmiştir. # Mekansal Sentez Türkiye öğrenme alanları kaldırılmış,ilgili ünitelere dahil edilmiştir. # Ünite başlıkları yüzeysel olarak verilmiştir.Yerel saatler,Eğim hesapları,profil çıkarma vb başlıklar hakkında açıklama yapılmamıştır. # Kazanımların alt konu başlıkları da belirlenerek genel bir çerçeve çizilmelidir. # Harita hesaplamalarının basit örneklerler verilmesi ifade edilmiştir.Alan hesaplamalarındasadece geçek alan hesaplarına yer verilmiştir. # 9.4.1-9.4.2 kazanımları ile 9.1.1 kazanımları birleştirilmeli.İnsan doğa,doğa ve insan başlıkları bir bütün olarak verilmelidir. BEŞERİ SİSTEMLER: # Beşeri sistemler başlığında kazanım sayısı 4’e çıkarılmıştır. # (9.2.4 ) Türkiye’deki yerleşim birimlerinin fonksiyonel özellikleri açısından analiz eder kazanımı ile (11.2.6) kazanımı Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonel özellikleri ayırt eder benzerlikler taşımaktadır. # 11.2.6-11.2.7 kazanımları ile 9.2.3-9.2.4 kazanımları birleştirilmelidir. KÜRESEL ORTAM VE BÖLGELER: # Küresel Ortam ve Bölgeler başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. # 9.3.1 kazanımının alt başlığında Türkiye’den de doğal ve beşeri bölgelere örnek verir ifadesi yer al-maktadır.12.2.4 Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder kazanımıyla birleştirilebilir. ÇEVRE VE TOPLUM: # Çevre ve Toplum başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. # Kazanım sayısı 3’ten 2’ye düşürülmüştür. # Geri dönüşüm,tasarruf,enerji tasarrufu,çevre koruma,sürdürülebilirlik vb uygulamalar tüm sınıf düzeylerine eklenmelidir. 10.SINIF COĞRAFYA TASLAK PROGRAMA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Taslak program incelendiğinde göze çarpan değişlikler şunlardır: # Kazanım sayısı 33’ten 34’e çıkarılmıştır.. # Mekansal Sentez Türkiye Başlığı kaldırılmış.İlgili kazanımlar ünitelere eklenmiştir. # 9.sınıf müfredatında yer alan kazanımların bir kısmı 10.sınıf aktarılmıştır.9.sınıfta eski programda yaşanan yoğunluğun yeni programda10.sınıfta yaşanacağını düşünmekteyiz. DOĞAL SİSTEMLER: # Doğal sistemleri başlığında kazanım sayısı azaltılmış,5’ten 17’ye çıkarılmıştır. # Mekansal Sentez Türkiye öğrenme alanları kaldırılmış,ilgili ünitelere dahil edilmiştir. # 9.sınıftan aktarılan kazanımlar ile birlikte konu bütünlüğü sağlanmıştır. # 10.1.2.kazanımında yer alan Jeolojik dönem isimlerinin Türkçe olarak verilmesi oldukça isabetlidir BEŞERİ SİSTEMLER: # Beşeri sistemler başlığından kazanım sayısı 7 den 12’ye çıkarılmıştır. # (10.2.1 ) kazanımı ile (10.2.10) kazanımları arasında kalan nüfus ve göçler ile ilgili kazanımlar ile (11.2.1-11.2.2-11.2.3) kazanımları (Türkiye’nin nüfus politikaları,projeksiyonları) birleştirilmelidir. # 10.2.11 kazanımı alt başlığında verilen ekonomik faaliyet türleri 5 gruba ayrılmıştır.Bazı kaynaklar-da ekonomik faaliyet türleri 3’e ayrılmaktadır.Ekonomik faaliyet türleri sınıflandırmasındaki ikilem netleştirilmelidir. # 10.2.3 kazanımı alt başlığında Nüfus yoğunluğu hesaplama yöntemlerine örnekler verir şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.Bu hesaplamaların gerekliliği sorgulanmalıdır. # 10.2.6 Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri kazanımı ile Türkiye’nin Nüfus projeksiyonları (11.2.3 )ve (11.2.2.) Türkiye’nin Nüfus politikaları başlıkları birleştirilebilir. KÜRESEL ORTAM VE BÖLGELER: # Küresel Ortam ve Bölgeler başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. # Bu başlık altında tek bir kazanım verilmiştir.Kazanım sayısı arttırılabilir. ÇEVRE VE TOPLUM: # Çevre ve Toplum başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. # Kazanım sayısı 2’den 4’e çıkarılmıştır. # Geri dönüşüm,tasarruf,enerji tasarrufu,çevre koruma,sürdürülebilirlik vb uygulamalar tüm sınıf dü-zeylerine eklenmelidir. # Afetlerden korunma ,afet bilincini kazandırma adına bu ünitede yer alan kazanım sayısının arttırıl-ması uygun olmuştur. # Afetler ile ilgili kazanımlar doğal sistemler ünitesine de alınabilir.Eğitim yılının son günlerinde iste-nilen verim alınamamaktadır.Kazanım önemli olduğu için öne aktarılabilir. 11.SINIF COĞRAFYA TASLAK PROGRAMA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Taslak program incelendiğinde 11.sınıf taslak programında kapsamlı bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. # Kazanım sayısı 44’ten 40’a düşürülmüştür. DOĞAL SİSTEMLER: # Doğal sistemleri başlığında kazanım sayısı azaltılmış,3’ten 4’e çıkarılmıştır # 10.sınıf Biyoloji dersi müfredatında biyoçeşitlilik,madde döngüleri,enerji akışı,ekosistemler ile ilgili kazanımları bulunmaktadır.10.sınıflarda biyoloji dersi zorunlu ders olduğundan tüm öğrenciler bu ka-zanımları görmektedir.Dolayısıyla 11.sınıf coğrafya müfredatında yer alan 11.1.2,11.1.3 ve 11.1.4 ka-zanımları programdan çıkarılmalıdır.Programların güncellenmesindeki amaçlardan biri de yoğunluğu azaltmak ,kazanımları sadeleştirmektir. BEŞERİ SİSTEMLER: # Beşeri sistemler başlığından kazanım sayısı 7’den 20’ye çıkarılmıştır. KÜRESEL ORTAM VE BÖLGELER: # Küresel Ortam ve Bölgeler başlığında kazanım sayısı 7’den 9’a çıkarılmıştır. ÇEVRE VE TOPLUM: # Çevre ve Toplum başlığında kazanım sayısı 15’ten 7’ye düşürülmüştür.Bu başlıktaki birbirini tekrar eden kazanımların yarı yarıya azaltılması isabet olmuştur. 12.SINIF COĞRAFYA TASLAK PROGRAMA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Taslak program incelendiğinde 12.sınıf taslak programında kapsamlı bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. # Kazanım sayısı 37’den 34’e düşürülmüştür. DOĞAL SİSTEMLER: # Doğal sistemleri başlığında kazanım sayısı azaltılmış,3’ten 2’ye düşürülmüştür. BEŞERİ SİSTEMLER: # Beşeri sistemler başlığından kazanım sayısı 4’ten 17’ye çıkarılmıştır. KÜRESEL ORTAM VE BÖLGELER: # Küresel Ortam ve Bölgeler başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. Kazanım sayısı 6’dan 11’e çıkarılmıştır. ÇEVRE VE TOPLUM: # Çevre ve Toplum başlığında göze çarpan bir değişiklik görülmemektedir. # Kazanım sayısı 9’dan 4’e düşürülmüştür. Kaynak:Cografya Egitimi Grubu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.