Ölçme ve Değerlendirme Seminer-Mesleki Çalışması

Öğretmenlerin 16-20 Kasım seminer(mesleki çalışma) konularından biri de "Ölçme ve Değerlendirme " ile ilgili detaylı yazı

Ölçme ve Değerlendirme Seminer-Mesleki Çalışması

Öğretmenlerin 16-20 Kasım seminer(mesleki çalışma)  konularından biri de "Ölçme ve Değerlendirme " ile ilgili detaylı bir içerik.Öğretmenler bunları seminerde online olarak sunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme değerlendirme aracı kullanılır. Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Ön değerlendirme, süreç değerlendirme ve sonuç değerlendirme yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir. Ön değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde, süreç değerlendirme; öğrenme sürecinin devam ettiği, eksik kalan öğrenmelerin tespit edilmesinde, sonuç değerlendirme ise; öğrenilenlerin ölçülmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi, giriş-çıkış kartları, beyin fırtınası, akıl haritaları, sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir. Irmak Okulları, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, öğrenci tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri ve ara karne, gelişim raporları ve sorgulama ünitesi raporları ile veli ve öğrencilerle paylaşılır.

Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir. Ek olarak 1-2-3. sınıf seviyelerinde her dönemin sonunda bir kez Türkçe ve Matematik derslerini içeren genel değerlendirmeler yapılır. Anaokulu ve ilkokul seviyesinde yapılacak olan portfolyo görüşme saatleri velilere bildirilir. Bu görüşmeler, öğrencinin öğrenimleri ile ilgili dönüşümlü düşünme yaparak ailesiyle paylaşım içinde olduğu önemli bir süreçtir. Bu nedenle portfolyo gün ve saatleri çok önemli mazeretler dışında ( doktor raporu, şehir dışı ve iş seyahati ) değiştirilmez.

Puan, Notla Değerlendirme
4. sınıftan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı gereği sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç yazılı sınav uygulanır. Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak sınav uygular. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. 4. sınıf öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre başarılı oldukları alanların belirtildiği, tamamlamaları gereken kazanımların yer aldığı sınav sonuç analizleri, web sayfamızdan takip edilebilir. Ölçme ve değerlendirme politikası belgesinde anaokulu – ilkokul sınıf seviyelerindeki tüm yaklaşımlara detaylı şekilde yer verilmiştir.

Ölçme Değerlendirme Politikası
ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEDEKİ İNANÇLAR - FELSEFE:

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Okulun ölçme ve değerlendirmeye dair sahip olduğu felsefeyi ve duruşu yansıtır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur. Sürekli gelişen, kendini

ÖLÇME – DEĞERLENDİRMENİN GENEL AMACI:

•Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim sağlamak,
•Öğrencinin performansı hakkında kayıt tutmak ve raporlamak,
•PYP’deki beş temel öğenin (bilgi, kavram, beceri, tutum, eylem) ne derece benimsendiğini görmek,
•Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler öğrendiklerini belirlemek,
•Öğretimi bireysel farklılıklara göre düzenlemek ve planlamak,
•Öğrencinin dönüşümlü düşünebilmesine fırsatlar sunmak,
•Öğrenenler topluluğu olarak öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek,
•Programı sürekli olarak geliştirmek,

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME İLKELERİ:

Okulda yapılan ön, süreç ve sonuç ile ilgili ölçme - değerlendirme uygulamaları,

ÖĞRENCİLER İÇİN:

Öğrencinin dönüşümlü düşünmesini,
Hedefe ne kadar ulaştığını görmesini,
Öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesini,
Öğrenci – öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi,
Günlük yaşamla edindikleri arasında ilişki kurmasını,
Öğrencinin neye göre değerlendirileceğini bilmesini sağlamak açısından önemlidir.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;
•Farklı öğrenme tarzlarını, ilgi ve yeteneklerini kullanmaya, ortaya koymaya olanak tanımalı,
•Beklenen hedef ile ilgili kendinde dönüşümlü düşünme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlamalı,
•Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olmalı,
•Ölçme kriterlerini önceden bilmesini desteklemeli.

ÖĞRETMENLER İÇİN:

Öğrenciyi tanımak,
Öğretmenlerin doğru planlama yapmasını sağlamak,
Öğrenme ortamının düzenlenmesini sağlamak,
Hedefine ne kadar ulaştığını görmesini sağlamak,
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak,
Öğrencilerin öğrenme biçimlerini tespit ederek farklılaştırma planlamalarını yapmak,
Öğrenciler hakkında geri bildirim elde etmek,
Öğretmenin dönüşümlü düşünmesini sağlamak açısından önemlidir.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;
•Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, dönüşümlü düşünme, rapor hazırlama için fırsatlar sunmalı, Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı,

•Ölçme-değerlendirme sonucunda beklenen ürün ile ilgili kriterleri önceden paylaşmalı.
•Farklı öğrenme tarzlarını, çoklu zekalarını kullanmaya olanak tanımalı.

VELİLER İÇİN:

Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi,
Çocuklarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini görmeleri,
Çocuklarını nasıl desteklemeleri ile ilgili bilgi edinmeleri,
Okulun başarısı hakkında bilgi sahibi olmaları,
Okul, aile ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemlidir.

Bu doğrultuda ölçme değerlendirme çalışmaları;
•Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar göstermeli,
•Veliye etkili geri bildirim içermeli,
•Öğrenciyi destekleme fırsatı sağlamalı,
•Okulun genel başarısını görme olanağı sunmalı.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI:

•Çeşitli ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.
•Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilir.
•Ön, süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.
•Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir.
•Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri ve dönüşümlü düşünme yapmaları için desteklenir.

PYP Okullarında Değerlendirmenin Müfredattaki Yeri

Değerlendirme, öğrencilere, ailelere, öğretmenlere, okul idaresi ve program koordinatörlerine öğrenme süreçleri – programın içeriğindeki güçlü ve gelişmesi gereken yönler hakkında geri bildirim sağlamak amacıyla yapılan sürekliliği olan çalışmalardır.

Ön Değerlendirme: Öğrenme topluluğundaki ö n bilgilerin alınması amacıyla yapılan öğrenme başlamadan önce gerçekleşen bir süreçtir. Düşünceyi görünür kılacak çalışmalar ( Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? / Gördüklerim – Anladıklarım – Merak ettiklerim / 3-2-1 Köprüsü / Frayer Modeli vb ) kullanılarak ön bilgiler elde edilir.

Süreç Değerlendirme: Süreç değerlendirmeler geriye dönük planlama ve dönüşümlü düşünme gerçekleştirme bakış açısıyla öğrenilen bilgilerin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir. Öngörülen planlamaların öğrenen grubu üzerindeki etkisini tespit etmede kullanılır. Akran değerlendirme – öz değerlendirme – insan grafiği – kartopu - düşünceyi görünür kılma teknikler vb uygulamalar ile kanıtlar toplanır. Süreç değerlendirme öğrenmenin devam ettiği süreçte gerçekleşir. Devamlılık gösterir.

Sonuç Değerlendirme: Öğrenen topluluğunda tüm planlama – uygulama aşamaları ile öğretim tamamlandıktan sonra gerçekleşir. Öğrenilenlerin ölçüldüğü aşamadır. Nelerin öğrenildiğine ve gelişimin değerlendirilmesine imkan sunar.

Ön Değerlendirme – Süreç Değerlendirme – Sonuç Değerlendirmede kullanılan stratejiler ve araçlar detaylı bir şekilde aşağıda bulunmaktadır.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN STRATEJİLER VE ARAÇLAR

STRATEJİLER: Öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bilgi toplarken kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bütünüdür. Stratejiler seçilirken en uygun araçların hangileri olacağı göz önünde bulundurulur.

•Gözlemler: Öğretmen çeşitli biçimlerde öğrencileri gözlemler. Bu gözlem geniş açılı olabileceği gibi yakından birebir gözlem de olabilir. Aynı zamanda katılımcı gözlemci ya da katılım sağlamadan gözlem yapılabilir. ( Rubrik, kısa gözlem kayıtları, kontrol listeleri)
•Performans değerlendirmeleri: Hedefe yönelmiş görevlerin önceden belirlenmiş ölçütlerle değerlendirilmesidir. Birçok becerinin kullanılmasıdır. ( Rubrikler, kısa gözlem kayıtları)
•Süreç-odaklı değerlendirmeler: Öğrencilerin süreç dahilinde gözlemlenip bu gözlemlerin kayıt altına alınmasıdır. (Öğrenci günlükleri)
•Seçilmiş yanıtlar: Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalardır. ( Testler, kısa sınavlar)
•Açık uçlu uygulamalar: Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema veya çözüm şeklinde olabilir. ( Portfolyo ürünleri)

ARAÇLAR: Ölçme değerlendirme stratejileri ölçme – değerlendirme araçları kullanılarak uygulanır.

•Rubrikler: Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuştur. Öğretmen tarafından hazırlanacağı gibi öğrenci tarafından da hazırlanabilir.
•Standart oluşturan öğrenci çalışmaları (Örnekler): Diğer örneklerin değerlendirilmesinde kullanılan öğrenci çalışma örnekleridir.
•Kontrol listeleri: Olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleridir.
•Kısa gözlem kayıtları: Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.
•Baremler: Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Başarının ilerleyişini gösterebilir veya öğrencinin süreç içerisinde nerede olduğunu belirler.

RAPORLAMA:

ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

• ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

İlk yarıyılın sonunda 3. ve 4.sınıf seviyelerinde bireysel öğretmen – öğrenci görüşmesi yapılır. Öğretmen öğrencilerine güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini ileten geri bildirimlerde bulunur. Toplantı sırasında öğrenci kendi gelişimsel sürecini değerlendirir. Dönüşümlü düşünme çalışmasına alınan notlar ikinci dönem öğrenci ile değerlendirilmek üzere arşivlenir.

•VELİ TOPLANTILARI

Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, öğrencinin öğrenmesi ile ilgili destek olabileceği alanların paylaşılması ve veli ile ortak kararların alınması için yapılır.

•PORTFOLYO SUNUMLARI

İlk dönemin sonunda öğrencilerin düzenledikleri ürün dosyalarına dönüşümlü düşünme çalışmalarını da ekleyerek gelişimsel süreçlerini aileleri ile paylaşması sağlanır. Öğrencinin yönettiği bu sunumlar, dönem ve yıl boyunca yaptığı çalışmalardan seçtiği ürünlerden oluşur. Portfolyosunu veli ve öğretmenlerine anlatarak güçlü ve gelişime açık yanlarını paylaşır. Böylece veliler, çocuklarının yaptığı çalışmalar ve öğrenme süreçleri ile ilgili fikir sahibi olurlar.

•ARA KARNE – GELİŞİM RAPORU - PYP ÜNİTE SONU RAPORU

Anaokulu sınıf seviyelerinde çalışmaları tamamlanan sorgulama ünitelerindeki öğrenci performanslarının yansıtıldığı ünite raporları iletilir. İlkokul seviyesinde her dönem ara karne ve gelişim raporu olmak üzere yılda dört kez rapor hazırlanır. Bu raporlarda, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli olduğunu düşündüğümüz öğrenen profili özellikleri, tutumlar ve becerileri açısından gelişimleri gözlemlenerek değerlendirilir. Öğrencilerimizin süreçteki gelişimleri dört aşamalı rubrikler üzerinde gösterilir.

Raporda; öğretmen görüşleri bölümünde öğrencilerimizle ilgili geri dönütler bulunur. Öğrencilerimizin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak adına dönüşümlü düşünme yapabilecekleri ve velilerimizin gözlemlerini paylaşabilecekleri bölümler de yer alır.

Türk Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Gereksinimleri

•Öğrencilerin başarısı sınav sonuçları ve performans çalışmalarıyla belirlenir.
•Öğrencilerin başarısını belirlemede kullanılan tüm değerlendirme araçları ve stratejilerinin öğrencilerin kritik ve yaratıcı düşünmelerini, sorgulamalarını ve problem çözme becerilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme araçları geçerli ve güvenilir olmalıdır. Öğrenim sonucuna bağlı olarak, öğretmenler cevap anahtarlarını, rubrikleri ve kontrol listelerini geliştirir ve kullanır.
•Öğretmenler, değerlendirme politikasının temellerine, hedeflere ve dersin öğrenim sonuçlarına göre öğrencilerin performansını belirlemek amacıyla sınavlar, projeler ve başka çalışmalar yürütür.

Puanların eş değerleri aşağıda belirtildiği gibidir.

1-3. sınıflar için, öğretmen denetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar öğretmen gözetimine bağlı olarak süreç odaklı değerlendirilir. Sınıf seviyelerinde belirlenen temel kazanımlar yılda üç period şeklinde genel değerlendirmeler yapılarak öğrencinin süreçteki gelişimizi izlenir. Akademik çalışmaları tamamlanan dil – matematik ve hayat bilgisi konuları da süreç ve sonuç ölçümlerle öğrencilere ait değerlendirme dosyalarında tutulur. Bir sonraki yıl kullanılmak üzere öğretmenine teslim edilir. Öğrenci değerlendirme dosyalarına süreçte sağladığı gelişimsel grafikleri yansıttığımız çizelgeler, yapılan süreç ve sonuç değerlendirmeler, kazanımı pekiştirmeye yönelik yapılan çalışmalar eklenir.


•4. sınıflar için, öğrencilere bir haftada aldıkları üç ya da daha az konu barındıran dersler için en az iki sınav yapılır. Haftalık tabloda üçten fazla konu barındıran dersler için, öğrencilere en az üç sınav yapılır. 

Kaynak:

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 23:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER