Ekim 2018 Norm Kadro Güncelleme İşlemi Başladı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır. DİKKAT NORMLAR; 15 EKİM – 19 KASIM ARASINDA BELİRLENECEK Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 03.10.2018 tarih ve 18172921 “Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi” konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı “Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi” konulu yazı için tıklayınız. 2018-2019 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 15.10.2018 - 19.11.2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi işlemleri, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. 2018-2019 eğitim öğretim yılında anılan ders saatlerinde değişiklik olacak alanların norm kadrolarının güncellenmesine esas olmak üzere 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına yetki verilmiştir. Buna göre; 1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 15 Ekim 2018 tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları, 2- Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birime ait olduğunun bilinmesi, 3- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi, 4- Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı ve “Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler” başlıklı bilgi notu şeklinde açıklama da yayınlamıştır. "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız. “Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler” bilgi notu için tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre; İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.
Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 15 Ekim 2018 - 17 Ekim 2018
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 18 Ekim 2018 – 21 Ekim 2018
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 22 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018
Bakanlığın Sistemi Kontrol ve Onaylama Tarihi 27 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 Mesai Bitimi
Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır. DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı “Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi” konulu yazının "1- … Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları,” açıklamalarına göre; Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak hukuki sorunlara ışık tutacaktır. Ayrıca hatalı girilen ders yükleri vb durumlara eğitim kurumlarının yöneticilerinden başlamak üzere silsile yolu ile itiraz edilebilecektir. Bu konuda Türk Eğitim Sen’e bağlı Sendika Şubelerimiz yetkilileri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. “Örnek Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı” için tıklayınız. “Boş Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı” için tıklayınız. DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Norm kadro Yönetmeliğinin “Norm kadro belirlemeye yetkili birimler” başlıklı  24. maddesindeki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurum müdürleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR? Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir. Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız. Yukarıda yer verdiğimiz resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların (branşların) norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir. TÜRK-EĞİTİM-SEN