2018-2019 Yılı 8.Sınıf ve 12.Sınıf İnkılap Tarihi Konuları-YENİ

2018-2019 Yılı  8.Sınıf ve 12.Sınıf İnkılap Tarihi Konuları-YENİ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokul 8.Sınıf ve Lise 12.Sınıf İnkılap Tarihi Konuları-YENİ Hem ortaokulda hem de lisede sadece son sınıflarda okutulan derslerden biri de T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersidir.Bu ders ortaokulda 8.sınıfta,lisede ise 12.sınıfta okutuluyor. Bu dersin yeni konularının neler olduğunun bilinmesi, 8.sınıflar 2019 LGS ye girecekleri için,12.sınıflar 2019 YKS ye girecekleri için oldukça önemli. Bu her iki dersinde konuları öğretim programı değiştiği için 2018-2019 yılında değişmiş oldu.Yeni okutulacak olan konuları her iki sınıf içinde aşağıda madde madde yazmaya çalıştık.Yeni öğretim yılında hepinize başarılar dileriz. 12.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir. 1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1.4. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE 2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar. 2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen 2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile 3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Millet M 3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar. 3.8.Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 4. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 4.1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 4.2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 4.3.İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 5.1.II. Dünya Savaşı’nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 5.2. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder. 5.3.II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 6. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 6.1. 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydanagelen gelişmeleri kavrar.                                                                                                                                         6.3. 1950’ler Türkiye’sinde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri analiz eder. 7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE  7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.  7.2. 1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.  7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 8. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 8.1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 8.2.1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.

2018-2019 LİSE İNKILAP TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI

2018-2018 YILI 8.SINIF İNKILAP TARİHİ KONULARI 1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. Savaş öncesinde ülkeler arasındaki bloklaşmalara değinilir. 2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, 2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir. 2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar. 3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. 3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. 3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir. 4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder. 4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. 5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder. 5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI 7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir. 7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir. 7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder. 7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder. 8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI - YENİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER