2018-2019 Yılı İlkokul ve Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi

2018-2019 Yılı İlkokul ve Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi
2018-2019 Yılı İlkokul,Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilkokul 1.sınıfta,ortaokul 5.sınıfta hangi dersler okutulacak? İlkokulda,ortaokulda haftada kaç saat ders okutulacak? Bunların kaç saati zorunlu ders,kaç saati seçmeli ders? işte bütün bu soruların cevabı bu yazımızda... 2018-2019 yılından itibaren tüm okul düzeylerinde tüm derslerin öğretim programları yenilendi.Buna paralel olarak da ders çizelgelerinde değişiklikler oldu.MEB yeni haftalık ders çizelgelerini ilkokul,ortaokul ve imam hatip ortaokulu için ayrı ayrı yayınladı.Biz de  bu ders çizelgelerini aynen yayınlıyoruz. İlkokulda tüm sınıflarda haftalık ders saati sayısı 30,Ortaokulda 35 ve İmam Hatip Ortaokulunda 36 olup bu ders saatlerinin, İlkokul; 1.sınıfta 26 saati zorunlu 4 saati serbest etkinlik,2. ve 3.sınıf ta 28 saati zorunlu 2 saati serbest etkinlik ve 4.sınıfta hepsi de zorunlu. Ortaokul;Tüm sınıflarda 29 saat zorunlu 6 saati seçmeli ders. İmam Hatip Ortaokulunda;5-7.sınıflarda 35 saat zorunlu 1 saati seçmeli ve 8.sınıflarda 34 saati zorunlu 2 saati seçmeli ders. İlkokul 1.sınıfta temel derslerin haftalık derssaati sayısı: Türkçe-10 Matematik-5 Hayat Bilgisi-4 Görsel Sanatlar-1 Müzik-1 Oyun ve Fiziki Etkinlikler-5 Serbest Etkinlikler-4 Diğer tüm sınıflarda hangi ders haftada kaç saat okutulacak? Hangi dersler seçmeli ders? bütün bu soruların cevaplarını aşağıdaki haftalık ders çizelgesinde görebilirsiniz. 2018-2019 Yılı  İlkOkul ve Ortaokul (İlköğretim)Haftalık Ders Çizelgesi Sayı:58  Tarih:19.02.2018 İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin Seçmeli Dersler Bölümünde Değişiklik Yapılması İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi (2018-2019) İLKOKUL VE ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 1. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir. 2. Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir. 3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. 4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir. 5. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır. 6. Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir. 7. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. 8. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.) 2018-2019 Yılı İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi Sayı:55  Tarih:19.02.2018 İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinin Seçmeli Dersler Bölümünde Değişiklik Yapılması İmam Hatip Haftalık Ders Çizelgesi - 2018 -2019 İMAM HATİP ORTAOKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde, kaç saat alınabileceği ise tabloda rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapçanın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak seçilmesi durumunda bu ders, 5, 6 ve 7. sınıflarda 1’er; 8. sınıfta ise 1 veya 2 ders saati olarak alınabilir. 2. Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az olması durumunda, zümre öğretmenler kurulunca öğretim programlarındaki konulardan azaltma yapılabilir. 3. Seçmeli dersler, birden fazla sınıf düzeyinde alınabilir. Seçmeli derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler, birden fazla sınıfta seçilebilen dersleri, seçeceği dersin okutulduğu herhangi bir sınıfta bir kez seçebileceği gibi, birden fazla sınıf seviyesinde veya tüm sınıf seviyelerinde seçebilir. Okulun imkân ve şartlarına bağlı olarak farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler ile seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrenciler için ortak seçmeli ders grubu oluşturulabilir. Örneğin, seçmeli yabancı dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alan bir öğrenci, bu derste henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır. 4. İmkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı ve zorunlu ders saatine ilave olarak; (a) 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Peygamberimizin Hayatı derslerini (29 ders saati) almak kaydıyla haftada 7 ders saatine kadar, (b) 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerini (30 ders saati) almak kaydıyla haftada 6 ders saatine kadar yabancı dil veya Kur’an-ı Kerim dersi verilebilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil ve Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. (c) Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan 5. sınıflarda (a) maddesinde belirtilen dersleri almak kaydıyla 7 ders saatine, 6 ve 7. sınıflarda ise (b) maddesinde belirtilen dersleri almak kaydıyla 6 ders saatine kadar ilave Türkçe dersi verilebilir. Bu derste öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’na dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanabilir. 5. İsteyen okullarda dokuz (9) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.) 6. Kur’an-ı Kerim dersinin hedeflenen amaçlara ulaşması için mevcudu 25’i geçen sınıflar, iki gruba ayrılabilir ve gruplardaki öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
bilinmeyen
bilinmeyen - 3 yıl Önce

ben cevaıbıhujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk

SIRADAKİ HABER