İlkokul 4, Ortaokul 5,6,7 ve 8, Lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda taktir ve teşekkür alma şartları nelerdir? Taktir, Teşekkür, Üstün Başarı ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?, Takdir ve teşekkür belgesi için ortalama en az kaç olmalı?, Taktir ve teşekkür belgesi kaç gün devamsızlık yapan öğrenciye verilmez?, "Takdir için not ortalaması kaç olmalı?", "Teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı?" , "4.Sınıfta ortalaması kaç olan öğrenci teşekkür alabilir?", "Lise de teşekkür ve takdir için ortalama kaç olmalı", "Üstün başarı belgesi hangi öğrencilere verilir?" ve "Onur belgesi hangi öğrencilere verilir?" vb soruların cevapları burada

İlköğretim ve Lise yönetmeliklerine göre yukarıdaki soruların cevaplarını kısa ve öz olarak vermeye çalıştık.

İlkokul 4, Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflarda TEŞEKKÜR belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır?

Devamsızlığa bakılmaz.  Türkçe 55, Diğer dersler en az 45 ve dönem ortalaması 70,00-84,99 olan öğrenciler alır alır.

İlkokul 4, Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflarda TAKDİR belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır?

Devamsızlığa bakılmaz. Davranış puanı 100 olan Türkçe 55, Diğer dersler en az 45 ve dönem ortalaması 85,00 ve yukarısı olan öğrenciler alır.

Lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda TEŞEKKÜR belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır?

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, LISE TEŞEKKÜR ceza almayan, tüm derslerden başarılı ve dönem ortalaması 70,00 ile 84,99 arası olan öğrenciler alır. 

Lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda TAKDİR belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır?

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, ceza almayan, tüm derslerden başarılı ve dönem ortalaması 85,00 ve yukarı olan öğrenciler.. 

Lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda ÜSTÜN BAŞARI belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır? 

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen en az 3 dönem boyunca Takdir Belgesi alan öğrencielr alır.

Lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda ONUR belgesini, hangi öğrenciler ve nasıl alır?

Davranışlarıyla örnek olan tüm öğrencilere sınıf öğretmeninin önerisi ile verilebilir. 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim(İlkokul-Ortaokul) Kurumları Yönetmeliğinde Ödül

Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi-Ödüllendirme
MADDE 51 – (1) Bakanlığa bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür.
(2) Öğrenci davranışlarının kaynağının belirlenmesi için gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapılır.

Öğrencilerden beklenen davranışlar
MADDE 52 – (1) Öğrencilerden;
a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,
b) Okul personeline, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,
c) Doğru sözlü ve dürüst olmaları,
ç) İyi ve nazik tavırlı olmaları,
d) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
e) Kitap okuma alışkanlığını kazanmaları,
f) Çevrenin doğal ve tarihî güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
g) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,
ğ) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
h) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,
ı) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
i) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,
j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,
k) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,
l) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevi ve kültürel değerlere uymaları
beklenir.

(2) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
(3) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin karşılaşabilecekleri yaptırım işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

Ödüller ve ödüllerin verilmesi
MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

(2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
c) (Mülga:RG-10/7/2019-30827)
ç) (Mülga:RG-10/7/2019-30827)
(3) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

Öğrencilerin olumsuz davranışları ve uygulanacak yaptırımlar
MADDE 54 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.
(2) Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.
(3)(Ek:RG-23/10/2014-29154) Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.
a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.
b) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar.
c) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.
(4)(Ek:RG-23/10/2014-29154) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
(5) (Ek:RG-23/10/2014-29154) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

Yaptırım gerektiren davranışlar
MADDE 55 – (1) Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
3) Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek,
4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
5) Yalan söylemek,
6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
7) Görgü kurallarına uymamak,
8) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek,
9) Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak.
10) (Ek:RG-10/7/2019-30827) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak.

b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,
5) Okulda ya da okul dışında sigara içmek,
6) Resmî evrakta değişiklik yapmak,
7) Okulda kavga etmek,
8) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak.
9) Başkasının malını haberi olmadan almak,
10) Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek,
11) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak,
13) Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak,
14) Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.

c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak,
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek,
6) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak,
7) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak,
8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak,
9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek,
10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi alışkanlık hâline getirmek,
11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak,
12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele ve arkadaşlarına şiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
13) Yatılı bölge ortaokullarında, gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,
14) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
15) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamak, başkasının yerine sınava girmek,
16) Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek,
17) (Mülga:RG-10/7/2019-30827)

Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 56 – (1) Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin;
a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,
b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu,
c) Yaş ve cinsiyeti,
ç) Derslerdeki ilgi ve başarısı,
d) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumu,
e) Aynı eğitim ve öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığına
dikkat edilir.
(2) Öğrenciye 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilebilir.
(3) Tutuklu veya gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili makamlara müracaat edilerek alınır.
(4) Uyarma ve kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
(5) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde bir üst yaptırım uygulanır.
(6) Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiştirme yaptırımı ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra uygulanır.
(7) Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenciye yerleşim biriminde (Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) aynı türde nakil gidebileceği başka bir ortaokul olmadığı takdirde kınama yaptırımı uygulanır.
(8) Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu görüşlerinin alınması şartıyla eğitim ve öğretim yılı sonunda önceki okuluna dönebilir.
(9) İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunda görüşülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurula gönderilir.
(10) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilmez.
(11) Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde okul müdürlüğüne itirazda bulunabilir.
(12) Okul müdürü, okul değiştirme yaptırımı ile ilgili itiraz dilekçesini ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-23/10/2014-29154) 61 inci maddesindeki belgeler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz.
(13) Yaptırımlar, e-Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

Lise (Ortaöğretim) Yönetmeliğinde Teşekkür, Takdir, Onur ve Üstün Başarı Belgesi

İKİNCİ BÖLÜM-Ödül-Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başanlann niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi verilir. 

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (Değişik:RG-1/9/2018- 30522)(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başanlı olan, dönem puanlannın ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha sıkan olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir. 

Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kumlu puan şartım bağlı katmadan;
a) Türkçeyi dogru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlanyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallanna uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafık kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlanna iyi örnek olmak,
g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Zorunlu göç mağdurlan, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Aynca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başansı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır. 

ZEKİHABER.COM