Milli Eğitim Bakanlığı, yönerge değişikliği sonrasında, 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kılavuzunu yayımladı.Böylece yeni dönemde DYK kursları ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Yönergeye göre hazırlanan  kılavuza göre;

--Kurslara,  7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.
-Ortaokulda 7 ve 8. sınıflarda 7 dersten, lisede ise 11 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak 14 dersten açılabilecek.
-2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında eğitim kurumlarında açılmış olan DYK'lar devam edecektir.Ancak yeni kurslar, kılavuzda yer alan alanlarda açılabilecektir.
-Zorunlu haller dışında kursların, ortaokullarda hafta içi, liselerde hafta sonu yapılması esas olacak.
-Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecek ancak ara tatillerde yapılamayacak.
-Sınıflardaki öğrenci sayısı 10-24 arasında olacak. Bazı durumlarda bu sayı 5'e kadar düşebilecek
-Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
-Kursun olduğu her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.
-Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
-Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
-Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.
-Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır.

Kurslarla ilgili diğer tüm hususları aşağıdaki kılavuzdan bulabilirsiniz.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılabilecek dersler:

2020-2021 YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU

1. GENEL ESASLAR
1.1. Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
1.2. Kurslar, 29/08/2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.
1.3. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.
1.4. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
1.5. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve
https://e-urs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.
1.6. Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır.Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.
1.7. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.
1.8. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
1.9. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.
1.10. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılmaz.
1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
1.12. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitim merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.
1.13. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.
1.14. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.
1.15. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.
1.16. Nakil ve yurtdışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.
1.17. Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce
belirlenmesi esastır.
1.18. Açılacak kurslar; 7, 8, 11 ve 12 nci sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik bu Kılavuz kapsamında “EK-2 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kurs Modülünde Aktif Olan Ders Listesi”nde belirlenen derslerle sınırlıdır.

1.19. İlköğretim kurumlarında her ortaokul kurs merkezidir. Ortaöğretim kurumlarında ise kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz
hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir.
1.20. Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan öğrenci kabul edilir.
1.21. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
1.22. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.
1.23. Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.
1.24. Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
1.25. Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu
şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır. 
1.26. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.
1.27. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
1.28. Kurslara ait yıllık planlar kurslarda görevli ilgili derslerin alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.
1.29. Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.
1.30. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, OG

2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI
2.1. Kursların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla her yıl yaz döneminde açılan kurslar için haziran, yıllık açılan kurslar için eylül ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüklerince il/ilçe komisyonları oluşturulur.
2.2. Komisyonlar; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
2.4. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması hâlinde açılır.
2.5. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenlerin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Komisyonlar, başvuruda bulunan ücretli öğretmenlerin gerekli belgelerini inceleyip değerlendirerek ihtiyaç olması durumunda e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.
2.6. Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz dönemi kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.
2.7. Komisyonlar, kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-Kurs Modülüne verileri zamanında işlemesini ve bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.
2.8. Komisyonlar, kursta görevli öğretmenlerin aylık ek ders ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeleri takip eder.
2.9. Komisyonlar, açık öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirler ve gerekli duyuruları yapar.
2.10. Komisyonlar, Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür

3. KURS MERKEZLERİ
3.1. Okul ve kurum müdürlükleri, iş takvimi doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yaparak, Bakanlıkça belirlenen derslerden açmak istediği kursları e-Kurs Modülüne işler. Kurslar ders bazında açılır.
3.2. MEB DYK Yönergesi ve e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri e-Kurs Modülü üzerinden yürütülmeyen kurslar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında değerlendirilemez.
3.3. Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür. Kurs merkezi müdürü; kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri alır, kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlar, kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini ve DYK Yönergesi hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
3.4. Kurs merkezi müdürü, kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-Kurs Modülü üzerinden sınıflara atamasını yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-Kurs Modülünü kullanarak il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.
3.5. Kurs merkezleri, görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin e-Kurs Modülü üzerinden diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesini sağlar.
3.6. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. Kurs merkezi müdürü, kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.
3.7. Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
3.8. Kurs merkezi müdür yardımcısı; kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemler ile kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür. Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirerek kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.
3.9. Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde; öğrenci/kursiyer yoklama defteri, kurs ders defteri, gelen ve giden yazı dosyası, kurs ders plânları dosyası ile denetim defteri tutulur. DYK Yönergesi kapsamında bu fıkra gereği yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.
3.10. Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
3.11. Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
3.12. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan derslerden her dönem il millî eğitim müdürlüklerindeki ölçme ve değerlendirme merkezleri koordinesinde kazanım kavrama ve değerlendirme sınavları ile izleme ve değerlendirme sınavları ayrıca kurs saatleri dışında EBA Akademik Destek Platformu üzerinden interaktif veya kurs saatleri içinde basılı materyal ile deneme sınavları yapılır. Ancak deneme sınavları ihtiyaç duyulması halinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde merkezi olarak da yapılabilir. İzleme ve değerlendirme sınavı sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konu ve kazanımlar tamamlanır. Ayrıca her dönem sonunda kurs açılan tüm derslerden Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır.
3.13. Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince;kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.
3.14. Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.
3.15. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI
4.1. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
4.2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.
4.3. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.
4.4. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.
4.5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI
5.1. Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.
5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
5.5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ
6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.
6.2. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.
6.3. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak komisyonlarca değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.

7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI
7.1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.
7.2. Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.
7.3. Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.
7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda 7 nci ile 8 inci sınıflar ve 11 inci ile
12 nci sınıflar birleştirilebilir.
7.5. Açılan her bir kursta öğrenci sayısının devamsızlık nedeniyle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürü tarafından ivedilikle millî eğitim müdürlüğüne kursun birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin teklif yazılı olarak yapılır. Kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce 5 iş günü içinde karar verilir ve bu karar, yazılı olarak kurs merkezi müdürlüğüne bildirilir.

8. KURS SÜRELERİ
8.1. Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.
8.2. Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için eylül ayının son haftasında, yaz dönemi düzenlenecek kurslar; 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayının ilk haftasında başlayacak şekilde planlanır.
8.3. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.
8.4. Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
8.5. Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla, aynı dersten ise 2 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

9. SORUMLULUK
9.1. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10. DENETİM
10.1. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince EK-1 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Denetim Formu’na göre yapılır. Denetimler; il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri/maarif müfettişleri tarafından yapılabileceği gibi bir maarif müfettişi/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir.
10.2. Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri raporları da kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde gönderilir.

11. KAYIT TUTMA VE BELGELENDİRME
11.1. Bu Kılavuz kapsamında, kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde; öğrenci/kursiyer yoklama defteri, kurs ders defteri, denetim defteri, gelen ve giden yazı dosyası ile kurs ders plânlarının dosyası tutulur, yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ