Öğretmen Meslek Kanunda Neler Var? Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Nasıl Olunacak?

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmen Meslek Kanununu yasalaşmak üzere komisyondan geçti. Kanun yasalaşırsa uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınavda en az 70 alınmalı. Kanun 2023 de uygulanmaya başlanacak.

Öğretmen Meslek Kanunda Neler Var? Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Nasıl Olunacak?

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. "Öğretmen meslek kanunu neler getiriyor ve kanunda neler var?"," Öğretmen meslek kanunun ne zaman yürürlüğe girecek?","Öğretmenler uzman olmak için sınava girecek mi?", "Öğretmenlik meslek kanununda sınav var mı?","Uzman öğretmenlik için sınava girilecek mi","Başöğretmenlik için sınav şart mı?","Uzman öğretmenlik ne zaman yürürlüğe girecek?","Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?" ve "Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Nasıl Olunacak?"  sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Eğer yasalaşırsa bu kanun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmasını kapsayıp, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmesini de içeren Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; öğretmenlerde aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öncelikle mesleğinde 10 yıl görev yapmış öğretmenler uzman öğretmen olmak için sınava girebilecek. Öğretmenlerin uzman öğretmenlik sınavına girebilmesi için 180 saatlik bir Uzman Öğretmenlik Eğitiminden geçmeleri gerekecek. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavına girmek için hak kazanacak. Sınavdan 70 üstü alan öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Belgeleri düzenlenecek.

Mesleğinde daha da ilerlemek isteyen öğretmenlerin almaları gereken bir sonraki unvan ise başöğretmenlik olacak. Uzman öğretmenlik görevinde 10 yılını tamamlamış öğretmenler başöğretmen olabilecek.

Uzman Öğretmen görevinde 10 yılını tamamlamış olan, kademe ilerlemesinde cezası bulunmayan ve 240 saatlik Başöğretmen Eğitim Programını tamamlamış olan öğretmenler yazılı sınava girmeye hak kazanabilirler. Başöğretmenlik Sınavında 70 puan üzeri alan öğretmenler başöğretmen unvanını alırlar.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUN TEKLİFİ İÇERİĞİ

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.

Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Uzman ve Başöğretmenlik için sınavdan en az  70 alınmalı

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası bulunmayanlar ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik eğitim Programı'nı tamamlayan öğretmenler yazılı sınava başvuruda bulunabilecekler ve yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ek maaş getirilmesi planlanıyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenlerin kariyer basamakları için sınava girmelerine gerek kalmayacak.

15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere birinci derece öğretmene 3600 ek gösterge getirilmesi planlanıyor.

ÖĞRETMENLIK MESLEK KANUNU 

Öğretmenlik meslek Kanunu'na ilişkin meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi aynen kabul edildi. Taslakta yer alan 12 madde değiştirilmeden komisyondan geçti. 

Amaç;
Birinci Bölüm 
Madde 1: Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekte görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir. Kapsam; Madde 2: Bu Kanun; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar. 

Öğretmenlik;
İkinci Bölüm 
Madde 3:
1) Öğretmenlik, eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler, bu görevlerini Türk Milli Eğitimin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

Öğretmenlerin Nitelikleri Ve Seçimi
Madde 4:
1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler fllilli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir. 

Aday Öğretmenlik 
Madde 5:
1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikte belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olmai, 7/04/2021 tarihli 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve milli Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından yapılacak sınavlardan başarılı olma şartları aranır.
2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
3) Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır. 
4) Aday öğretmenlerden; a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.
5) Dördüncü fıkranın ç bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya °tanır.
6) Öğretmen adaylarının adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı, Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve adaylığın kaldırılması ile bu maddeye ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Öğretmenlik Kariyer Basamakları
Madde 6:
1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
a) mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
b) mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,
c) Kademe ilerlemesi cezası bulunmayan, öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir.
2) Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.
3) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. 
4) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.
5) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.
6) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.
7) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.
8) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
9) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Üçüncü Bölüm 
Hüküm bulunmayan haller
Madde7- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde: 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile diger kanunların bu Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır. 
Madde 8- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "B-Eğitim, öğretim Tazminatı- bölümünde yer alan "./.40'ına" ibaresi "%120'sine" şeklinde, "%20'sine" ibaresi "%60'ına" şeklinde değiştirilmiştir. (2) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin "IV - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9 - 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine "sözleşmeli öğretmenler" ibaresinden sonra gelmek üzere "can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir. 
Madde 10 - 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldınlmıştır. 
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır. 
Yürürlük Madde 11 - (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürürlük Madde 12 - (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 08:56
YORUM EKLE
YORUMLAR
mustafa
mustafa - 4 gün Önce

Kolej de çalışan uzman öğretmenler KPSS siz atanacak mı?

Hüseyin
Hüseyin @mustafa - 2 gün Önce

inşallah bende bekliyorum

şeyma
şeyma @mustafa - 3 gün Önce

Aminnn

SIRADAKİ HABER