Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Raporu

Okuma,Dinleme,Yazma ve Konuşma Becerilerini ölçen Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma sonuç raporu açıklandı.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Raporu

Dört Beceride Türkçe Dil sınavının pilot uygulaması 24-26 Nisan 2019’da Ankara hariç, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum,Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa, Aydın olmak üzere 14 ilde, 1.500 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla, kurulan dil laboratuvarlarında iki oturumda gerçekleştirilmiştir.

Birinci oturumda okuma ve dinleme alt testlerinde bulunan 20’şer çoktan seçmeli soruya, ikinci oturumda ise 2 konuşma, 4 yazma görevine yer verilmiştir. Öğrencilere birinci oturumda 30 dakika okuma, 30 dakika dinleme olmak üzere 60 dakika, ikinci oturumda ise 10 dakika konuşma, 60 dakika yazma olmak üzere 70 dakika cevaplama süresi verilmiştir.

Okuma alt testi 20 çoktan seçmeli sorudan, dinleme alt testi ise farklı uzunluktaki üç metin ve 20 çoktan seç-meli sorudan oluşmaktadır. Konuşma becerisinde bir nesne, varlık, kişi, mekân tanıtma ve bir görselden hareketle konuşma olmak üzere iki görevden oluşmaktadır.

Sınavda yazma becerisini ölçmek amacıyla öğrencilere cümle görevleri, paragraf görevleri ve metin görevlerinden oluşan dört görev yöneltilmiştir. Cümle görevlerinde öğrencilerden bir görselden hareketle cümle kurulması ve cümleleri birbirine bağlama görevi yer almaktadır. A ve B grubu olarak iki farklı grupta yapılan sınavda paragraf görevlerinde öğrencilerden ya ikna edici paragraf yazmaları ya da betimleme paragrafı yazmaları istenmiştir. Yine iki gruba farklı olarak hikâye yazma ya da deneme türünde metin yazmaları istenmiştir.

Sorular sayıları ve türleri;Okuma:20 (Test),Dinleme:20(Test),Konuşma:2(Açık uçlu) ve Yazma:4(Açık uçlu)

SONUÇ RAPORUNA ULAŞMAK için TIKLAYINIZ

Okuma,Dinleme,Yazma ve Konuşma Becerilerini ölçen Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma sonuç raporunda şu açıklamalar yer verildi:

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğrencilerimizin anadildeki temel dört dil becerisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez tümüyle elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla öğrencilerin dört dil becerisinin birlikte değerlendirildiği sınavın pilot uygulaması 15 ilde 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, öğrencilerimizin anadildeki temel dil becerilerini ortak bir değerlendirme çerçevesi kapsamında ve uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun şekilde ölçme amacıyla uygulanan ilk geniş ölçekli uygulamadır.

Çalışmada kullanılacak değerlendirme çerçevesinin belirlenmesi amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda akademisyenler ve alan uzmanlarının görüşleri alınmış, dil becerisine odaklanan diğer çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen değerlendirme çerçevesi, Türkçe'de dört dil becerisinin ölçülmesi amacıyla ilk kez geliştirilen ve ortak görüşü yansıtan bir çalışmanın ürünüdür. Değerlendirme çerçevesinde belirlenen davranışları ölçmek üzere dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinde hangi soru türlerinin kullanılacağına karar verilmiştir. Bu süreçte uluslararası düzeyde uygulanan ve dil becerilerinin değerlendirildiği diğer sınavların uygulama süreçleri de incelenmiştir.

Uygulamanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için 15 ilde dil laboratuvarları oluşturulmuştur. Dil laboratuvarları, öğrencilerin dil becerilerini sorunsuz gösterebilmeleri için üst düzeyde yazılım ve donanım ile yapılandırılmıştır. Dış sesi engelleyen kulaklıklar, öğrenci kabinleri ve esnek yazılım özellikleri ile öğrencilerin gerçek performanslarının belirlenmesi sağlanmıştır.

Okuma alt testinde öğrencilere farklı yapıda ve konulardaki metinler verilmiş ve bu metinler aracılığıyla okuduğunu anlamayı ölçen 20 çoktan seçmeli soru sorulmuştur. Dinleme alt testinde öğrenciler seslendirmesi yapılmış farklı uzunlukta ve konuda üç metni dinlemiş ve 20 çoktan seçmeli soruya cevap vermiştir. Konuşma alt testinde öğrencilere ilki tanıtım ikincisi ise detaylı açıklama istenen iki görev verilmiştir. İlk görevde öğrencilerden sevdiği bir kişi ya da nesneyi tanıtmaları istenmiş, ikinci görevde ise bir nesnenin yapımında işlem basamaklarını, görselde verilen mesajı veya farklı uğraş alanlarını anlatması beklenmiştir. Yazma alt testinde ise öğrencilerden biri cümle diğeri paragraf düzeyinde metinler yazması beklenmiştir. Paragraf düzeyindeki metinlerde öğrenciden bir durumu detaylı olarak betimlemesi ya da kişisel görüşlerine dayalı olarak ikna edici bir metin hazırlaması istenmiştir. Her bir alt test için örnek sorular sunulmuştur.

Okuma ve dinleme alt testlerinin çoktan seçmeli sorulardan oluşması nedeniyle bu alt testlerdeki öğrenci cevapları doğru-yanlış şeklinde puanlanmış ve doğru cevap sayısı ham puan olarak dikkate alınmıştır. Yazma ve konuşma alt testlerinde ise açık uçlu puanlanan görevler bulunmaktadır. Bu alt testlerdeki puanlamalar, rubrik (dereceli puanlama anahtarı) ile puanlama eğitimi almış ve tecrübeli dil uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazma ve konuşma alt testlerinde puanlayıcılar birbirinden bağımsız değerlendirme yapmış, tutarsızlık görülmesi durumunda üst puanlayıcının verdiği puan dikkate alınmıştır.

Çalışma kapsamındaki alt testlerde bulunan çoktan seçmeli soruların güçlük düzeyleri ve ayırt edicilik düzeyleri incelenmiştir. Açık uçlu puanlanan görevlerde ise puanlayıcılar arası güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, pilot çalışmada kullanılan çoktan seçmeli soruların çoğunun istenen ayırt edicilik düzeyinde olduğunu ve geniş bir zorluk seviyesini kapsadığını göstermiştir. Açık uçlu puanlanan görevlerin çoğunda da hesaplanan uyum katsayıları tatmin edici seviyededir. Dolayısıyla çalışma için geliştirilen çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu görevlerin çoğunun istenen psikometrik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, kız öğrenciler her dört dil becerisinde de erkek öğrencilere göre daha yüksek başarı göstermiştir. Anne ve baba eğitim düzeyinin artmasıyla öğrencilerin her dört dil becerisine ilişkin puanlarının da artış gösterdiği belirlenmiştir. Anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencilerin başarısı üzerinde görece fazla etkili olduğu beceri ise okumadır. Okulöncesi eğitim almak da öğrencilerin yazma, dinleme ve okuma alt testlerindeki başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ancak konuşma becerisi üzerinde anlamlı bir etki görülmemiştir.

Pilot çalışma sonuçları, dil becerisi sınavları ve merkezi sınavlarda elde edilen sonuçlarla uyum göstermektedir. Pilot çalışma sonuçlarının literatür ve uygulama sonuçlarıyla tutarlı olması pilot çalışmanın geçerliği konusunda önemli bir bulgudur.

Pilot çalışma sonuçları öğrencilerin konuşma ve dinleme alt testlerinde daha başarılı olduğunu, okuma ve yazma alt testlerinde ise daha fazla zorlandıklarını göstermiştir. Rapor kapsamındaki sorulara yönelik analizler ve elde edilen puan dağılımları çalışmanın asıl uygulamasının ideal bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli veriler sağlamıştır. Her uygulama sonrası tekrarlanacak olan veri temelli çalışmalar, Dört Beceride Türkçe Dil Sınavının standart bir uygulama haline gelmesi için niteliğin artmasına katkı sağlayacaktır.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 13:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER