MEB'in lise yönetmeliğinde yaptığı değişiklik yönetmeliği 8 Eylül 2023 cuma günü resmi gazetede yayınlandı. Peki , liselerde yeni yönetmelikle neler değişti? İşte sorunun detaylı cevabı.

"Açık liseye geçiş kalktı mı?", "okula telefon getirmek yasak mı?","liselerde test sınavı kaldırıldı mı?","liselerde sınıfta kalma var mı", "liselerde kaç zayıfı olan sınıfta kalır?","lisede sınıf tekrarı olacak mı?" vb..bir çok sorunun cevabı değişiklikle netleşmiş oldu.

Hangi öğrenciler, kimler açık liseye geçebilir?

MEB Bakanı Yusuf TEKİN geçtiğimiz günlerde bir kaç kez, liselerde bir çok konuda yapılacak değişiklikler için yönetmelikte değişiklik olacağını, kısa süre içinde de yönetmeliğin yayınlanacağını söylemişti. Örneğin liselerden açık liseye geçişler için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirmişti. Ve çok geçmeden bu gün lise yönetmeliğindeki 56 maddeden oluşan değişiklik, günün ilk saatlerinde resmi gazetede yer aldı. 

Yapılan yönemelik değişikliğinde dikkat çeken hususlar: Açık liseye geçiş, liselerde doğrudan sınıf geçme, telefon kullanımı ve liselerde yazılı sınavların yapılış şekli vb..

Lise yönetmeliğinde yapılan bazı değişiklikler şunlar:

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı MEB Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde şu değişiklikler oldu.

-Ortaöğretim kurumlarının amaçları arasında "Öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini" yer aldı.

-Öğretim programları dersleri arasından "akademik destek dersleri" çıkarıldı.

-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretimi yapılan meslek/alan ve dal derslerinde elektronik eğitim içerikleri de kullanılacak.

-Rehberlik hizmetleri, 14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

- "Topluma hizmet etkinlikleri" ibaresi " nin yerini "sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar" aldı.

- Yetenek sınav puanıyla,ortaöğretim kurumlarına geçiş daha önceden genelge ile belirleniyordu artık Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenecek.

Sınavla öğrenci alacak okulları il MEM'ler, yarıyıl tatilinde teklif edecek

- Madde 20'ye "Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin iş ve işlemler" başlıklı MADDE 20/B eklendi.Bu maddeye göre örneğin, Bakanlık merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul belirleme komisyonu;il milli eğitim müdürlüklerince merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların başvuruları elektronik ortamda alınacak.Uygun bulunanlar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul olacak. Teklif edilecek okulların başvuruları yarıyıl tatilinde alınacak ve 2 ay içinde sonuçlanacak. 

- Mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.

Normal liselerden açık liseye geçiş kaldırıldı mı?

- Kayıt şartlarını düzenleyen Madde 21'de beşinci fıkranın b bendi olan "Örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilmesi yapılarak geçiş yapmak istedikleri okulun mevzuatına göre kayıtları yapılır." yürürlükten kaldırılmıştır. 

Açık liseye ise istisnai durumlar hariç geçilemeyecek. Açık liseye geçişler zorlaştırıldı

Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

- Lise yönetmeliğinde Maddi-41'in başlığı şöyle oldu: "Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler"

MADDE 41- (1) Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına;

a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibarıyla ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır. Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.

(2) Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması halinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar."

- Lise mezunu olanlar, mesleki eğitim merkezlerine  kayıtları doğrudan 11 inci sınıfa yapılır.(Daha önceden 10 sınıfa kayıt yapılıyordu)

- 9 uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı; spor liselerinde en fazla 5'i, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2'şer şubeyi geçemez. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulması esastır.

- Anadolu teknik programlarında 12 nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulması yürürlükten kaldırıldı.

- Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu veliye bildirilecek.

MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli! MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli!

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5 inci gününde okula davet eder, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapar. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenerek devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarını tamamlamalarını sağlar.

- Liselerde sınavlarla ilgili "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı Madde-45 ciddi değişiklikler oldu. Bir dönemde her dersten iki yazılı sınav yapılır. Ancak haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilir. Konu ve kazanım eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar planlanarak yapılan uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenir.

Liselerde test sınavı yapılamayacak. Yazılı sınav yapılacak

Daha önceden sınavlardan biri test şeklinde yapılabiliyordu. Son değişiklikle sınavlar yazılı olarak yapılacak.

"Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin yazılı sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli maddelerin bulunduğu ölçme araçları ile de yapılabilir." ifadesi " Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Sınavlar, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır." şeklinde oldu.

1'den fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçemeyecek

Liselerde doğrudan sınıf geçmeyi düzenleyen 57.maddenin birinci fıkrası olan : "Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan" değiştirilerek " En fazla 1 dersten başarısız olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan" yapıldı. Böylece liselerde 2 yada daha fazla zayıfı olan öğrenciler ortalaması kaç olursa olsun doğrudan sınıf geçemeyecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

Okulda telefon konusunda okul müdürleri tedbir alacak

- Müdürün görev yetki ve sorumluluklarına "Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, bu Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alır." eklendi. Böylece okullarda telefon kullanımı ile ilgili uygulama okul müdürlerine bırakılmış oldu.

- Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalışmalarını herhangi bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM