Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik "Eğitimde Kapsayıcılık" Konu Anlatımı

Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı ÖBA "Eğitimde Kapsayıcılık" Konu Anlatımı-Ders Notları

Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik "Eğitimde Kapsayıcılık" Konu Anlatımı

Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavına Hazırlık ÖBA "Eğitimde Kapsayıcılık" Konu Anlatımı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı "Eğitimde Kapsayıcılık" konu anlatımı dokümanını aşağıdan indirebilirsiniz.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları 533 bin 359'unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505'inin ise başöğretmenlik alanında yapıldı.Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı eğitimleri tamamlandıktan sonra 26 Eylül-3 Ekim 2022 tarihlerinde sınav başvuruları yapılacak.Sınav 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınavda 100 adet soru sorulacak. Yazılı sınavda 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.

Sınav konularından biri de "Eğitimde Kapsayıcılık" olup, bu konudan Uzman öğretmenlik sınavında 12, Başöğretmenlik sınavında 8 tane soru sorulacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik "Eğitimde Kapsayıcılık" Konu anlatım dokümanı İNDİR (18 Temmuz'da MEB Yayınladı)

461 sayfalık Uzman Öğretmenlik ve 591 sayfalık Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitapları konu konu aşağıdan indirilebilir

Uzman Öğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Başöğretmenlik Konu Dokümanları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri


Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavına Hazırlık Eğitimde Kapsayıcılık Ders Notları

-Kapsayıcı eğitim nedir?
-Kapsayıcı eğitim ortamlarının kalitesini geliştirmek neden önemlidir, neler yapılabilir?

Eğitimde “kapsayıcılık” yaklaşımının oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır.İlk olarak ileri derecede engelli ve/veya özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için gündeme gelmiştir.
Amaç, bu öğrencileri «normal» eğitim süreçlerine dahil etmek.

Eğitimde kapsayıcılık yaklaşımının oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Önceleri engelli veya özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim yaklaşımı olarak görülen bu kavram, günümüzde dezavantajlı bütün grupları kapsayacak şekilde genişlemiş, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara bütün bireylerin eşit düzeyde erişiminin sağlanması anlamı kazanmıştır.(Doç. Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK )

Kapsayıcı eğitim kavramı, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu ve daha âdil bir toplum için temel oluşturduğu inancından doğmuştur. Bireysel özellikleri veya zorlukları ne olursa olsun tüm öğrenenlerin eğitim hakkı vardır. Kapsayıcı eğitim girişimleri genellikle geçmişte, eğitim fırsatlarından dışlanmış olan dezavantajlı gruplara özel olarak odaklanmıştır. Bu gruplar arasında yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, etnik ve dilsel azınlıklardan gelenler, kızlar (bazı toplumlarda), uzak-kırsal bölgelerden gelen çocuklar ve engelli-engellenen veya diğer özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar ile hem eğitimde hem de genel olarak toplumda marjinalleştirilen gruplar yer almaktadır.Geleneksel olarak, engelli-engellenen çocuklar ve diğer özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar, genel eğitimden ve akranlarından dışlanma, ayrımcılık ve ayrışma yaşamıştır. Bazıları ayrı sınıflara veya okullara yerleştirilmiş; birçoğunun her türlü eğitime erişimi engellenmiştir.(Doç. Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK )

Kapsayıcı eğitim, yalnızca engelli çocuklarla veya özel eğitime bir alternatif bulmakla ilgili değildir. Kapsayıcı eğitim bizleri, politika yapıcıları ve yöneticileri eğitim sistemi içindeki engellere, bunların nasıl ortaya çıktığına ve nasıl kaldırılabileceğine bakmaya teşvik eder. Bu engeller genellikle; uygun olmayan şekilde tasarlanmış eğitim programını, farklı ihtiyaçları olan çocuklarla çalışmak için eğitilmemiş öğretmenleri, öğretim için uygun olmayan medya ve erişilemeyen binaları kapsar. (Doç. Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK )

Kapsayıcı Eğitim
Günümüzde kapsayıcı eğitimin bağlamı, toplumda dezavantaja sahip tüm grupları (dini, etnik ve kültürel azınlıklar, göçmen, mülteci ve sığınmacılar, kızlar, düşük gelirli aileler, engelliler, AIDS hastaları, vb.) dâhil edecek şekilde genişlemiştir

• Kapsayıcı eğitim yaklaşımı öğrenciler arasındaki farklılıkları ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak ele almaktadır.
• Bu açıdan kapsayıcı eğitim, öğrenenler arasındaki farklılıkları doğal olarak karşılayan ve destekleyen yenilikçi bir hareket olarak tanımlamaktadır.
• Bu nedenle kapsayıcı eğitim hareketi sadece teknik veya kurumsal değişimi değil, aynı zamanda felsefi bir değişimi de işaret etmektedir. 
• Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında ve tüm çocukları eğitmenin devletlerin sorumluluğu olduğu inancıyla, içerik, yaklaşım, yapı ve stratejiler konusunda yapılması gereken değişiklikleri kapsamaktadır.

Kapsayıcı eğitim, UNESCO tarafından “öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci” olarak tanımlanmaktadır.

Kapsayıcı Eğitimin Gerekçesi
Bu yaklaşım, UNESCO tarafından üç ayrı temelde gerekçelendirilmektedir.
• Eğitimsel gerekçe
• Sosyal gerekçe
• Ekonomik gerekçe
* Hukuki gerekçe

Eğitimsel gerekçe;Kapsayıcı eğitimin bir diğer faydasının da öğrencilerin akademik performansını geliştirme konusundaolduğu düşünülmektedir. Çeşitli farklılıklara sahip öğrencilere, bir arada nitelikli eğitim sağlamaya çabalayanokullar, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilecek öğretim yöntemleri geliştirmek zorunda olacak, böylece bütünöğrencilerin öğrenmeleri olumlu yönde etkilenecektir. Bu durum kapsayıcı eğitimin eğitimsel gerekçesi olarakgösterilmektedir (UNESCO, 2001). PISA gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarının sonuçları da budüşünceyi destekler niteliktedir. Genellikle bu sınavlarda yüksek başarı gösteren ülkelerde okullar arasındakieşitsizliğin en az düzeyde olup bireylere sosyoekonomik statülerinden bağımsız olarak eşit eğitim/öğrenmeortamlarından faydalanma imkânı verilmektedir (OECD, 2010). Başka şekilde ifade edilecek olunursa, tümçocukların özel gereksinimlerinin giderildiği ve daha eşitlikçi olan eğitim sistemleri içerisinde başarının ortayaçıkma ihtimali daha yüksektir (OECD, 2012).

Sosyal gerekçe;Diğer taraftan kapsayıcı eğitimin önemli sosyal faydaları da olduğu düşünülmektedir. Herkesin aynı ortamdaeğitim aldığı kapsayıcı okulların, öğrencilerin farklılıklara karşı daha olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcıolarak daha adil ve ayrımcı olmayan bir toplum oluşumuna katkıda bulunacağı genel kabul görmektedir. Bu açıdanbakıldığında, kapsayıcı eğitimin toplumlarda kaynaşma, birlikte yaşama ve farklılıkların zenginlik oluşturduğuyönündeki duyguları ortaya çıkarma açısından önemli etkiler yapacağı söylenebilir. Nitekim Salamanca Bildirisive Eylem Çerçevesi’nin (1994) 2. maddesinde “Kapsayıcı eğitim oryantasyonuna sahip okulların ayrımcılıklamücadele edilmesi, herkesi hoş karşılayan ve kabul eden bir toplumun oluşturulması ve herkesin eğitim almahakkına erişebilmesi” bakımından en etkili araç olduğu belirtilmiştir. UNESCO (2001) bu durumu, kapsayıcıeğitimin sosyal gerekçesi olarak izah etmektedir. Kapsayıcı eğitimin yaygınlaşmasının sosyal katılım/entegrasyonaçısından önemli roller üstleneceğini ortaya koyan çalışmalar da bunu ispatlamaktadır (Ruijs ve Peetsma, 2009).

Ekonomik gerekçe;
• Geçmişte farklı dezavantajlı gruplara yönelik özel programlar geliştirme çabaları olmuşsa da bu çabalar genellikledaha fazla dışlanmaya sebep olmuş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır (UNESCO, 2005). Bundan dolayı günümüzdekültürel, etnik, dil, din ve sosyoekonomik statü açısından farklılıklara sahip tüm bireyleri kapsayıcı eğitim anlayışıçerçevesinde bir arada eğitmenin en etkili yol olacağı düşünülmektedir (OECD, 2010). Dışlanma ve ayrışmanınartması riskine ek olarak, farklı özelliklere sahip öğrenci gruplarının her birisine yönelik okul ya da programlarıngeliştirilmesi ekonomik olarak da maliyetli olacaktır. Bu bağlamda, kapsayıcı eğitim tüm öğrencilere daha azmaliyetle nitelikli eğitim sağlamanın yolu olarak görülmektedir. Bu demektir ki kapsayıcı eğitimin ekonomikgerekçesi bulunmaktadır (UNESCO, 2001).

Hukuki Gerekçe;
Diğer yandan çocuk hakları ile ilgili temel uluslararası düzenlemelere bakıldığında, Birleşmiş MilletlerÇocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin (1989) I. kısım 1. maddesinde yer alan çocuk tanımına göre “Çocuğauygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insançocuk sayılır”. Çocukluk dönemi kendinden sonraki gençlik ve yetişkinlik döneminin önemli bir belirleyicisiolarak aile içi ve dışı ilişkilere şekil veren, mesleki kararların belirmeye başladığı, sevgi ve nefret gibi temelduyguların oluştuğu ve çevre ve bireyin kendisi hakkında genel yargılarının belirginleştiği bir dönem olarak önemarz etmektedir. Bundan dolayı söz konusu bildirgede çocukların eğitim haklarına ve almaları gereken eğitimin içeriğine dairdetaylı bilgilere yer verilmiştir. Nitekim 28. maddede eğitim imkânlarından toplum içerisindeki tüm çocuklarıneşit derecede faydalanabilmelerine, 23. maddede özellikle engelli çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması gerektiğine işaret edilmektedir (Convention on the Rights of the Child, 1989).

Kapsayıcı Eğitimin Boyutları
Kapsayıcı eğitimde aşağıdaki boyutlar arasında dinamik bir ilişki geliştirilmelidir.
• Eğitim politikaları
• Öğretim programları
• Okul kültürü
• Öğretim uygulamaları
• Öğrenme ortamları 

Kapsayıcı Eğitimin Temel İlkeleri
• Bütün çocuklara dönüşümlü olarak iyi olduğu yönünü ifade etme ve kullanma fırsatı verilmelidir.
• Yapılan uyarlamalar tüm öğrencilerin ihtiyacına yönelik olmalıdır.
• Güncel teknoloji etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
• Kapsayıcılık sadece fiziksel bağlamda düşünülmemeli, bilişsel, sosyal, duyuşsal, eğitim uygulamaları bakımından da gerçekleştirilmelidir. 
• Öğrenciye yönelik düzenlemeler onu AYRIŞTIRMADAN yapılmalıdır.

Kapsayıcı eğitimin temel gerekçesi: AYRIMCILIĞI ÖNLEME

Ayrımcılık, herhangi mantıklı bir gerekçe söz konusu olmaksızın, bir kişiye,benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması anlamına gelmektedir. 

Doğrudan ayrımcılık; aşikâr bir biçimde, bir kişi,grup ya da toplumun bir kesiminin inanç, dil, din ya da etnisite ve benzeri farklılıklar nedeniyle, eşit olmayan bir muamele görmesini ifade eder.
Farklı muamele; açıkça alay etmek, aşağılamak veya karalamaktan başlayarak, bu gruplara yönelik ayrımcılığı kışkırtan nefret söylemlerini yaygınlaştırmaya kadar, geniş bir yelpazedeki
ayrımcılık biçimlerini içerir. 

Sınıfta bir öğrencinin etnik kökeninden dolayı kötü muamele görmesi, bir öğrencinin dış görünüşünden dolayı sürekli dışlanması eğitim ortamında yapılan ayrımcılığa örnek durumlardır. 

Dolaylı ayrımcılık; fark edilmesi güç olan, imalar veya dolaylı ifade biçimleri aracılığıyla işleyen ya da bazen görünürde hiçbir problemli durum yaratmamasına karşın, sonuçları bakımından belirli kesimleri ayrımcılığa maruz bırakan tutumları anlatır. “Yok sayma” bu tür ayrımcılığın en belirgin biçimlerindendir. 

Sınıf ortamında öğretmenin yaramaz diye etiketlenen öğrencinin ifadelerini görmezden gelip başarılı öğrencinin ifadelerini daha çok önemsemesi bu ayrımcılık türüne örnektir. 

Ayrımcılığa neden olan faktörler:
Etnik Köken: Irk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama ya da kısıtlama etnik köken ayrımcılığını ifade eder.Dilde yerleşik ırkçı kalıplar (gavur vb.), ders kitaplarında azınlıkların yok sayılması veya okul ortamında farklı etnik kökenden gelen öğrencilere yapılan aşağılama ve tacizler etnik kökene dayalı ayrımcılığa örnek verilebilir.ek verilebilir.
Dini İnanç: Toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, din, mezhep, resmi din, inanca yönelik engellenmeler olarak tarif edilebilir.Başörtülü bir kadının eğitim veya bir iş istihdamına yönelik engellenmesi veya ders kitaplarında farklı dinlere yönelik hakaret anlamı içeren ifadeler dini inanç ayrımcılığına örnektir.
Cinsiyet ve cinsel yönelim: Kişinin toplumsal yaşamında cinsiyetinden veya cinsel yöneliminden dolayı dışlanması veya engellenmesi cinsiyet ayrımcılığını ifade eder.Örnek olarak ders kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet rollerinin kesin belirlendiği kalıplar (Kadın işi, erkek işi), kız çocuklarının belirli bir yaşa geldikten sonra eğitim ortamından
koparılmaları verilebilir.
Sosyoekonomik düzey:Kişinin toplumsal yaşamda sosyo-ekonomik düzeyinden dolayı diğerlerinden farklı muamele görmesini ifade eder.Okulda ekonomik düzeyi düşük bir aileden gelen bir öğrencinin öğretmen tarafından farklı muamele görmesi bu duruma örnektir.
Engellilik veya özel gereksinimler:Bireylerin doğum öncesinde,doğum sırasında veya doğumdan sonra; genetik birtakım problemler,hastalık veya kaza sonucunda bedensel veya zihinsel olarak ortaya çıkan özel durumlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalma durumudur.Bir sınıfta kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yapılan ayrımcılık, dışlama veya ihmal edilme bu duruma örnek olarak verilebilir.

Eğitim ortamlarında ayrımcılığın uygulanışı:
• Öğretmenlerin ayrımcı davranışlar gösterdiği başlıca durumlar;
– Daha zor veya kolay görevler verme,
– Verilen dönütlerin niteliği, yoğunluğu ve samimî duyguları ifade etmesi,
– Sorulan soruların niteliği ve cevaplamak için izin verilen zaman miktarı,
– Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görme,
– Zengin-fakir (varoştan gelme) ayrımı,
– Cinsel ayrımcılık (Kız-Erkek),
– Cinsel yöneliminden dolayı yapılan ayrımcılık,
– Özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilere yapılan ayrımcılık,
– Başarılı öğrencileri kayırma ve özel ilgi gösterme,
– Sınıf ve şubeler arası ayrımcılık,
– Dinsel ve etnik ayrımcılık,
– Tanıdık ve yakınlarını kayırma,
– Ait olunan sosyal/kültürel gruba yönelik ayrımcılık (Alevi-sünni, siyasi görüş vb.)
Öğretmenlerin yanında öğrenciler, okul yönetimi ve aileler okul ortamındaki diğer önemli dışsal faktörleri oluşturmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilere yönelik ayrımcı davranışlarının benzerleri bu gruplar tarafından da gösterilmektedir. 

Günümüzde kapsayıcı eğitim, esasında sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik bir girişim olmayıpyoksul, farklı etnik ve kültürel geçmişlere sahip, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ile kız çocukları gibi eşitve nitelikli eğitim alma konusunda sorun yaşayan diğer gruplara da odaklanmayı ifade etmektedir (UNESCO,2001). Bu anlamda kapsayıcı eğitim; çeşitliliğe değer vererek cinsiyet, etnik yapı, sosyal sınıf, sağlık, sosyalkatılım ve başarı gibi nedenlerle kimsenin eğitim süreçlerinden dışlanmaması ve herkesin sistem tarafındankucaklanmasıdır (UNESCO, 2009; Ouane, 2008).

Kapsayıcı eğitim anlayışında sosyal adalet ve eşitlik kavramları ön plana çıkar ve farklılıkların saygı, değer vekabul görmesi gerektiği vurgulanır (Corbett, 2001; Farrell, 2001; Wah, 2010). Benzer biçimde UNICEF kapsayıcıeğitimi, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için özel desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencileri de içerecek bir sistemolarak tanımlamaktadır (UNICEF, 2003). Bu açıdan kapsayıcı eğitim “Her öğrenci eşit derecede önemlidir”(UNESCO, 2017, s. 12) anlayışı çerçevesinde,okulları tüm öğrencilere hizmet verebilecek bir hale getirebilmegayretidir denilebilir 
 (UNESCO, 1994)

Eğitimde kapsayıcılık anlayışı eğitim politikaları, okullar, okul yöneticileri ve öğretmenlerin değişim vegelişimlerini içeren dinamik bir süreci ihtiva eder. Bu durum, mevcut okul anlayışının ve eğitim sistemlerininyeniden düşünülmesi gerekliliğini ortaya koyarak değişimi zorunlu kılar. Bu değişim süreci içerisinde amaç;geleneksel okul anlayışını dönüştürerek tüm öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak, okul çalışanlarının bütünöğrencilere karşı kabul seviyelerini yükseltmek, öğrencilerin farklı etkinliklere katılım düzeylerini en yükseknoktaya çıkarmak ve onların başarı düzeylerini artırmaktır (Artiles, Kozleski, Dorn ve Christen, 2008)ÖZET: Eğitimde kapsayıcılık ya da dar anlamıyla içerme, yeni bir kavram olarak eğitim sistemimize bütünleştirilmeye çalışılsa da aslında dünyada bu yaklaşımın geçmişi, 1960’lı yıllara kadar uzanır. Kapsayıcı eğitim ilk olarak engelli öğrencilere yönelik uygulamalarla gündeme gelmiştir. Daha sonra tüm dezavantajlı bireyleri (dini, etnik, kültürel azınlıklar, sosyo-ekonomik
düzeyi düşük ailelerden gelen öğrenciler, göçmen, mülteci ve sığınmacılar, LGBTİ’li öğrenciler vb.) içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bugün dünyada ve ülkemizde kapsayıcı eğitimin sadece özel eğitime ihtiyaç duyan veya göçmen/mülteci öğrenciler için geliştirilmiş bir yaklaşım olduğu şeklinde yanlış bir algı vardır. Bu yanlış algı varlığını halen daha devam ettirse de bu paradigma değişiminin bir müddet daha devam edeceği düşünülmektedir.

Kapsayıcı eğitimin UNESCO tarafından yapılan tanımına bakıldığında “öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarına, onların eğitime, kültüre ve toplumsal hayata katılımlarını arttırarak, eğitim sisteminin içinde var olan ayrımcılığı en aza indirerek cevap verme süreci” olarak ifade edilmektedir. Kapsayıcı eğitimin temelinde, farklılıkları bir potada eriterek aynılaştırma değil
farklılıkları olduğu gibi kabul edip saygı duyma, bunu bir kazanım olarak değerlendirme yatar. Bunun yanında insan onurunu yükseltme, nitelikli eğitime erişimi sağlama, eşitlik temelinde tüm öğrencilere aynı eğitim fırsatlarını sunma ve hak temelli bir bakış açısı yaratarak eğitim süreçlerindeki dışlayıcı faktörleri asgari düzeye çekme düşüncesi yer almaktadır. Sınıf ortamında tüm çocukları ayrıştırmadan eşit olarak gören, onların iyilik hallerine önem veren kapsayıcı eğitim, dezavantajlı çocukların topluma katılmasına hizmet eden ve destekleyen bir yaklaşımdır. Eğitim her çocuğun temel hakkıdır, devletlerin en önemli vazifesi ise çocukların eğitim hakkını garanti altına alarak eğitim ortamlarında fırsat ve imkân eşitliğini sağlamaktır. Toplumla bütünleşmiş, toplumu kucaklayan bireyler yetiştirmek tüm eğitim sistemlerinin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Son yıllarda kapsayıcı eğitim, çocuğun topluma uyum sağlamasında ve içinde yer aldığı topluma aidiyet hissetmesinde önemli bir yaklaşım olarak göze çarpmaktadır. Bu bağlamda kapsayıcı eğitimin temel felsefesini başta ailelere ve öğrencilerimize doğru şekilde anlatır, kendi davranışlarımıza da yansıtabilirsek zihinlerdeki “ötekiler” algısını ortadan kaldırabiliriz. Eğitimin dışında tek bir fert dahi bırakmadan toplumun tüm kesimleri ile ahenk içinde yaşayan bireyler yetiştirmek ancak kapsayıcı eğitimle mümkündür. Bununla birlikte toplumda kapsayıcılık anlayışını yaygınlaştırıp geliştirerek bireysel ve toplumsal refaha da katkı sağlamış olacağız.(Yaşar DİLBER)

Eğitimde Kapsayıcılık Konu Anlatımı-Ders Notları(1) indirmek için TIKLAYIN (PDF)

Eğitimde Kapsayıcılık Konu Anlatımı-Ders Notları(2) indirmek için TIKLAYIN (PDF)

Etkinlik Örnekleri

“Keşke öğretmenim …………...................….. bilseydi etkinliğinde

Sahra şunları yazmış:‘Keşke öğretmenim bana hiç sarılmadığını, bunu çok istediğimi bilseydi. Çünkü o hep Ennur’a sarılıyor.’Şöyle bir düşündüm de, gerçekten Sahra’ya hiç sarılmamıştım ve bunun farkında bile değildim. Çocuklarıtanımak o kadar önemli ki…”Bir Sınıf Öğretmeni

“Hamza’yı 3 yaşından beri okulun kapısında görürüm. Suriye’den göç etmiş bir ailenin okula gelmeye çokhevesli çocuğu. Nihayet bu yıl ilkokula başladı. 1. Dönem karnesini bana getirdiğinde, ‘Ben Türkçe öğrendimÖğretmen! Sen hâlâ Arapça hiçbir şey öğrenmedin mi?’ dedi.”Bir İlkokul Rehber Öğretmeni

Kapsayıcı öğretmen

*Sizce kapsayıcı bir öğretmende bulunması gereken en önemli özellikler nelerdir?
*Öğrencilik yıllarınızı düşünerek kapsayıcı eğitim açısından iyi örnek olabilecek öğretmenlerinizi hatırlamayaçalışın. Bu öğretmenlerinizin ortak davranışları nelerdi?
*Öğrencilik yıllarınızı düşünerek kapsayıcı eğitim açısından kötü örnek olabilecek öğretmenlerinizi hatırlamayaçalışın. Bu öğretmenlerinizin ortak davranışları nelerdi?

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 18:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER