Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyelerinde sınıf rehberlik ekinlikleri hazırladı. Bu etkinlik setlerinde okulöncesi, İlkokul 1,2,3 ve 4.Sınıf, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.Sınıf, Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf için uygulanabilecek etkinlikler yer almaktadır. Sınıf rehber öğretmenlerin daha işlevsel görev yapmalarında işe yarayacak setlerin pdf lerine aşağıdan tek tıkla ulaşılabiliyor.

Mllî Eğitim Bakanlığınca, 2020 yılında tüm sınıf seviyelerinde hazırlanan Sınıf Rehberlik Programı'nda yer alan her bir kazanım için örnek etkinlikler 2021-2022 yılı için geliştirilerek "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınıf Rehberlik Etkinlik Setleri ile ilgili açıklamayı yaptı:

iEğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik hizmetlerini, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmak, sınıf rehber öğretmenlerimize bütüncül, kapsamlı ve gelişimsel bir çerçeve sunmak için okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında, Genel Müdürlüğümüzce Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Sınıf Rehberlik Programı'nın uygulanması sürecinde kullanılacak, öğretmenlere yol gösterici içerikler hazırlanması amacıyla programda yer alan her bir kazanım için (her sınıf seviyesi için 36 kazanım) örnek etkinlikler geliştirilmiş ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturulmuştur. Gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan, kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan bu sette yer alan etkinlikler;

Sınıf Rehberlik Programı'nda bulunan kazanımlarda olduğu gibi birbirini tamamlayıcı ve bütüncül,

Çocukların bireysel ihtiyaçlarını temel alan, özelliklerine uygun ve yeteneklerini geliştirici,

Öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılımına imkân veren, bilimsel ve bireysel farklılıkları destekleyici niteliklere sahiptir.

OKULÖNCESİ-İLKOKUL-ORTOAKUL VE LİSE SINIF REHBERLİK ETKİNLİK SETLERİ

Okulöncesi Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ

İlkokul 1,2,3 ve 4.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi, öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla etkinliklerin dijital olarak uyarlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve   ilkokul, ortaokul ile ortaöğretim kademeleri için Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturulmuştur. Bu platform aracılığıyla sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama sürecinde öğrenciler; bilgisayar, telefon, tablet vb. aracılığıyla da sınıf rehberlik etkinliklerinin uygulanması sürecine katılabileceklerdir. Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) ile sınıf rehber öğretmenleri sınıfta etkileşimli tahta aracılığıyla her hafta etkinlikleri daha kolay ve dikkat çekici şekilde uygulayabilecekler; öğrenciler bazı etkinlikleri kendi başlarına online olarak gerçekleştirebilecek, yüz yüze ya da uzaktan/online eğitimde öğretmen ve öğrenciler etkinliklere erişebileceklerdir.

"Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu"na (DİSREP) https://orgm.meb.gov.tr/disrep/index.html  adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ (OrtaöğretimSınıf Rehberlik Etkinlik Seti)

"Bilim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, küreselleşme tüm toplumların sosyal ve ekonomik hayatlarında hızlı değişimlere sebep olmaktadır. Bireyler ve ülkeler için ekonomik güvenlik her zamankinden daha fazla yenilikçi, yaratıcı ve tasarıma bağımlı hale geldi. İş birliği yaparak çalışabilme, problemleri hızlı ve yaratıcı bir şekilde çözebilme, esnek olma, belirsizliğe dayanabilme başarının ve günlük yaşamın anahtarı olma yolundadır.

İnsan yaşamının tüm alanlarındaki bu değişimler eğitimcilere yeni sorumluluklar vermektedir. Bireylere eğitim yoluyla kazandırılması gereken çağın gerektirdiği beceriler, genel olarak 21. yüzyıl becerileri şeklinde ifade edilmektedir. Bunlar; (1) Temel alanlar: Dil, güzel sanatlar, matematik, fen, küresel farkındalık ve mali okuryazarlık vb. (2) Öğrenme ve keşfetme becerileri: Yaratıcılık, kritik düşünme, problem çözme becerileri, vb. (3) Bilgi, medya ve teknoloji becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı vb. (4) Yaşam ve kariyer becerileri: Sorumluluk, esneklik,
uyum, girişkenlik, öz-yönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, liderlik ve benzerleridir.

Dünyadaki söz konusu bu değişimlerden ve yeniliklerden Türkiye de etkilenmektedir. Özellikle değişen eğitim anlayışı ve ihtiyaçlar karşısında MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınıf Rehberlik Programlarının yeniden yazılması gereksinimini belirlemiştir. Bu gereksinimi karşılamak için 2019-2020 tarihleri arasında değişen eğitim anlayışı ve ihtiyaçlar doğrultusunda genel gelişim özellikleri, alanda ortaya çıkan güncel bilimsel bilgiler ve kültürel özelliklere odaklanılarak öğrencilerin güçlü yönlerine vurgu yapan ülkemize özgü telif bir sınıf rehberlik programı hazırlanmıştır. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Sınıf Rehberlik Programının Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanları ve her bir gelişim alanında yeterlik alanları belirlenmiştir. Her üç gelişim alanı da her sınıf düzeyinde yer alacak şekilde okul öncesinden 12. sınıf düzeyi dahil her öğretim kademesi için her iki eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde 36’şar kazanım belirlenmiştir.

Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının temel alındığı etkinliklerdeki temel hedef, çocuk ve öğrencilerin akademik,kariyer ve sosyal duygusal gelişimlerini sağlamaktır. Etkinlikler kâğıt-kalem uygulamaları yerine mümkün olduğunca çocukların ve öğrencilerin etkinlik sürecine aktif katılımını gerektiren, yansıtıcı düşünmelerine ve hayal kurmalarına olanak tanıyacak şekilde hazırlanmıştır.

Sınıf Rehberlik Programı kazanımları temel alınarak geliştirilen bu Kitapta sunulan etkinlikler uygulanabilecek örnek etkinliklerdir. Bununla birlikte Sınıf Rehberlik Programı kazanımları temel alınarak öğrenci, okul, okulun bulunduğu bağlam ve diğer değişkenlere göre yeni etkinlikler geliştirilebilir. Her bir uygulayıcı, kazanımları kazandıracak şekilde etkinlik geliştirebilir ve uygulayabilir. Geliştirilen bu etkinlikler örnek olarak hazırlanmıştır Buradaki amaç, sınıf rehber öğretmeni ya da okul psikolojik danışmanın/rehber öğretmenin sınıfa hangi ayağı ile gireceğini tarif etmek değildir. Sınıf Rehberlik Programlarının dayandırıldığı temel bilimsel görüşlere ve Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanlarının özelliklerine uygun 455 kazanım için birer etkinlik geliştirilmiştir. Sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanına/rehber öğretmenine öğrencilerinin, okulunun ve bölgesinin, ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği etkinlik için bir seçenek sunulmuştur.

Etkinlik geliştirme aşaması pandemi (Covid-19) dönemine denk gelmesi nedeni ile çevrimiçi ortamda yapılan çalıştaylar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi çalıştaylarda sahada çalışan okul psikolojik danışmanına/rehber öğretmenine ve öğretmenler ile bir araya gelerek öncelikle Sınıf Rehberlik Programı geliştirme süreci kapsamında geliştirilen kazanımlar ve sınıf rehberlik programının, vizyonu ve misyonu paylaşılmıştır. Katılımcılar etkinlik geliştirme süreci hakkında bilgilendirilmiş ve sonrasında öğretim elemanlarının danışmanlığında okul psikolojik danışmanları ve öğretmenler etkinlikler geliştirmişlerdir. Bu etkinliklerin uygulanabilir, güncel ve amaca uygun etkinlikler olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bunların yanı sıra her bir etkinlik için kazanım değerlendirmesi bölümü eklenerek kazanımın amaca hizmet edip etmediği belirlenmiştir. Bu bölüm ülkemiz psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında hesap verilebilirlik için önemli bir gelişmedir.

Sınıf Rehberlik Programı etkinliklerinin hazırlanmasında emeği geçen öğretim elemanlarına Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeline ve çalışma sürecinde katkılarını esirgemeyen değerli psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere teşekkür eder, etkinliklerin öğrenci, sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanlarına/rehber öğretmenlerine yararlı olmasını dileriz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu"