2022 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavına (ÖKBS) Hazırlık ÖBA "Özel Eğitim ve Rehberlik" 72 sayfan oluşan konu anlatımı-çalışma kitapçığını buradan pdf olarak indirebilirsiniz.

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav konularından biri de "Özel Eğitim ve Rehberlik" konusudur. Özel Eğitim ve Rehberlik konusundan Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 adet soru sorulacak.Sınavda toplam 100 soru sorulacak. Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik yazılı sınavlarında 70 soruyu doğru yapan öğretmen sınavı kazanmış olacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.

Bu konuya Uzman öğretmenlik sınavına girecek öğretmenlerin daha çok çalışması gerekir. Çünkü uzmanlık sınavından en çok soru sorulacak konulardan biri de bu kodu. Öte yandan, uzman öğretmenlki sınavında, başöğretmelik sınavına göre 3 soru daha fazla sorulacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik "Özel Eğitim ve Rehberlik" çalışma kitabını İNDİR 

461 sayfalık Uzman Öğretmenlik ve 591 sayfalık Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitapları konu konu aşağıdan indirilebilir

Uzman Öğretmenlik Konu Çalışma Kitapları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Başöğretmenlik Konu Çalışma Kitapları (ÖBA) - pdf

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri


Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı (ÖKBS) ÖBA "Özel Eğitim ve Rehberlik"Ders Notu

ÖZEL EĞİTİM: Bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikleri nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve bu nedenle genel eğitimden yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için özel olarak geliştirilmiş program ve yetiştirilmiş personel ile özür ve özelliklerine uygun bir ortamında sürdürülen eğitim çalışmalarıdır. Kısacası özel eğitim, herhangi bir engeli bulunan ya da üstün yetenekli bireylere verilen hizmetleri içerir. 

Özel eğitim gerektiren durumlar
1
) Hafif, orta, ağır veya çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
2) İşitme yetersizliği
3) Görme yetersizliği
4) Ortopedik (fiziksel) yetersizlik
5) Dil ve konuşma güçlüğü
6) Özel öğrenme güçlüğü
7) Duygusal ve davranış bozukluğu
8) Otizm
9) Üstün zekâlılar veya özel yetenek
10) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
11) Süreğen hastalığı olan bireyler

Özel Eğitim Okul ve Kurumları:
1)İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar
2)Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve kurumlar
3)Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlar
4)Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar
5)Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları 
6)Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
7)Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu)

Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri:
1)Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri 
2)İlköğretimde özel eğitim hizmetleri
3)Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri 
4)Evde eğitim hizmetleri

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama:Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir.

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

Yönlendirme ve Yerleştirme
Yönlendirme: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir.
Yerleştirme: Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır. Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?
- Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.
- Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) şunları içerir:
a) Eğitim planında yer alan yıllık (uzun dönemli) amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçları
b) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
c) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağı,
d) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyalleri,
e) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
f) Öğrencinin kişisel bilgileri
- BEP, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.
- BEP, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni BEP’de ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

BEP; öğrencinin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. BEP, özel gereksinimli bireyin; eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere; 
Disiplin alanı: Akademik, iletişim, matematik, hayat bilgisi, müzik, resim, toplumsal uyum, sosyal beceriler
Eğitim ortamı: Kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu, hastane okulları
Destek hizmetler: Destek (kaynak) eğitim odası, sınıf içi destek, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, ulaşım, aile eğitimi, evde eğitim alanlarında en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır.

Bu disiplin alanları, eğitim ortamları ve destek hizmetler bireyin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

Genel olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Ne Değildir?
1) Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
2) Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.
3) Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.
4) Öğrenciyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir.
5) Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim ya da kayıt tablosu değildir.
6) Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir
7) Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

Kimlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına (BEP) İhtiyacı Vardır?
1) Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli ya da yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin,
2) Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,
3) İhtiyaçlarının karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programının yararları
Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması, bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. Ayrıca, BEP’ in yararları, çocuk, ebeveyn, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir.

1) Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP bireyi bağımsız bir yaşama hazırlar.

2) Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır.

3) Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür.

4) Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. BEP bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından da yararlıdır.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ:Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimindeki temel amaç, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlamaktır.

Kaynaştırma Eğitimine Alınacak Öğrenciler:
a) Zihinsel yetersizliği olan bireyler
b) Görme yetersizliği olan bireyler
c) İşitme yetersizliği olan bireyler
d) Bedensel (Ortopedik) yetersizliği olan bireyler
e) Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler
f) Özel öğrenme güçlüğü olanlar
g) Otistik bireyler
h) Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu olan bireyler:
i) Duygusal ve davranış bozukluğu olan bireyler
j) Süreğen hastalığı olan bireyler
k) Serebral palsili bireyler

Kaynaştırma Dereceleri;
a) Fiziki Kaynaştırma
b) İşlevsel Kaynaştırma
c) Sosyal Kaynaştırma
d) Tam Sosyal Kaynaştırma

Örnek Soru:Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir?
A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta toplanırlar.
C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.

Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personelde Bulunması Gereken Özellikler
1) Yeniliklere ve değişmeye açık olmalı
2) İnsanları ön yargısız kabul gösterici olmalı
3) Tarafsız ve objektif olmalı
4) Tutarlı, kararlı, dengeli, kişilik yapısına sahip olmalı
5) Özel eğitim alanını öğrenmeye ve öğretmeye hazır ve istekli olmalı
6) Sabırlı, sakin, sevgi dolu olmalı
7) İnsan sevgisi ve insana değer verici olmalı
8) Empatik bir anlayışa sahip olmalı
9) Görev aldığı kurumun amaç ve ilkeleriyle bağdaşım içinde olmalı
10) İşbirliğini seven bir kişi olmalı

ÖZEL EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ NELERDİR?
Destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye ve/veya kaynaştırma sınıfı öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir.
1) Kaynak (Destek) oda eğitimi
2) Sınıf içi yardım
3) Özel eğitim danışmanlığı

1) Kaynak (Destek) Oda: Normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrenciler, önemli derecede eksiklik gösterdikleri derslerde ya da ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda normal sınıfın dışında bir kaynak odaya alınırlar. Bu odada kaynak öğretmen öğrenciye bireysel ya da küçük grup eğitimi sağlar.
2) Sınıf içi yardım: Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.
3) Özel eğitim danışmanlığı: Özel eğitim danışmanlığı “Danışman, Danışan ve Hakkında Danışılan” olmak üzere üç temel öğeden oluşmaktadır. Özel eğitim danışmanlığı, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan normal sınıf öğretmeninin, kaynaştırma öğrencisine ilişkin olarak aldığı danışma hizmetidir. Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir. Özel eğitim danışmanlığında amaç; danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır.

ÖBA "Özel Eğitim ve Rehberlik" Konu Anlatımı-Ders Notunun tamamını indirmek için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM