MEB Ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğü 2022 ÖKBS Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sorularını kitapçıklar halinde yayımladı.

Uzman öğretmenlikle ilgili 20, başöğretmenlikle ilgili 25 adet örne soru yayımladı. Kitapçıkların sonunda cevaplar yer almaktadır.Sadece başöğetmenliğin son 5 sorusu uzmanlık örnek sorularında farklı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı MEB Örnek Soru Kitapçığı için TIKLAYIN

Başğretmenlik Sınavı MEB Örnek Soru Kitapçığı için TIKLAYIN


SINAVLA İLGİLİ GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN ZEKİHABER ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRİN

19 Kasım 2022 de Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavına girecek 603 bin civarı öğretmen, 18 Temmuz'da ÖBA üzerinde eğitimler başladı.Sınav konularından nasıl sorular çıkacak; öğretmenler şimdiden merak etmeye başladı.Öğretmenlik kanununa göre uzman öğretmenlik-başöğretmenlik sınavları ilk kez yapılacak. Her ne kadar 2005 de KBYS (Kariyer Basamaklarında yükselme Sınavı) yapılmış olsa da, o sınavın içeriği bu yıl yapılacak sınavdan oldukça farklıydı. Sadece "Eğitim Öğretim Testi"nde bu sınavın içeriği ile ortak bazı konular vardı.Bu arada 2005 KBYS'Yİ ÖSYM yapmıştı.2022 ÖKBS'yi MEB yapacak. Yani sorularını MEB hazırlayacak.

2022 Uzman Öğretmenlik Sınavına Hazırlık Deneme Sınavları

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 15 
2. Ölçme ve Değerlendirme - 12 
3. Özel Eğitim ve Rehberlik - 15 
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları - 10
5. Eğitimde Kapsayıcılık - 12 
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği - 10
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim - 10
8. Dijital Yetkinlik - 8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 8 

2022 Başöğretmenlik Sınavına Hazırlık Deneme Sınavları

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 12
2. Ölçme ve Değerlendirme - 8 
3. Özel Eğitim ve Rehberlik - 12
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları - 7
5. Eğitimde Kapsayıcılık - 8 
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği - 7
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim - 7
8. Dijital Yetkinlik - 6
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 6 
10. Okul Geliştirme ve Liderlik - 15
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi - 6
12. Bilişsel Düşünme Becerileri - 6

ÖRNEK SORULAR

Örnek-1:
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun yöntemdir.?
A) Sunuş
B) Problem Çözme
C) Soru-Yanıt
D) Düz Anlatım
E) Gösterip Yaptırma

Örnek-2:
Bir öğretmenin uyguladığı aşağıdaki kurallardan hangisi ölçme kuralı değildir?
A) Testlerin puanlanmasında yanlış cevaplarla cevapsız sorulara hiç puan verilmez?
B) İkinci sorudan alınabilecek en yüksek puan 8’dir.
C) Her yazım hatasından 3 puan kırılır.
D) İki dönem notlarının toplamı 9 olan öğrenci sınıfını geçer.
E) Testteki her soru 4 puan değerindedir.

Örnek-3:
Okulda başarının ölçüsünü not olarak görenler, karnesinde yüksek not bulunan öğrencileri daha iyi öğrenmiş kabul ederler. Oysa bence, yüksek not alanların çoğu, iyi öğrenenler değil, iyi ezberleyenlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin kanıtlanması bu görüşe destek oluşturur?
A) Öğretimin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunun
B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunun
C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığının
D) Öğrenci notlarının, öğretmenin kanılarından etkilendiğinin
E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunun

Örnek-4:
Bir öğretmen, öğrencilerinin sınıf geçme notlarını yazılı sınav, sözlü sınav ve ödevlerden aldıkları puanların aritmetik ortalamasını hesaplayarak belirlemenin sakıncalı olacağını düşünmekte ve bu puanları belirli ölçülere göre ağırlıklandırarak birleştirmek istemektedir.
Bu öğretmen, puanları ağırlıklandırmada ölçme araçlarının,
I. geçerlik ve güvenirlikleri
II. puanlarının frekans dağılımı
III. ölçtükleri özelliklerin kapsamı
IV. Ölçtükleri özelliklerin önemi
V. öğrenci beklentilerini karşılama düzeyi.
Özelliklerinden hangilerini dikkate almalıdır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V

Örnek-5:
Eğitim ortamında öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla öğrenci puanlarını karşılaştırmaya ihtiyaç duyulabilmektedir. Ancak, bu puanları üzerinde herhangi bir işlem yapmadan karşılaştırmak, eğitimcilerin hatalı kararlar almalarına neden olabilir.
Bu tür hatalı kararları önlemek için puanları karşılaştırmada izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Puanlarla birlikte öğrencilerin beklentilerini de belirleme
B) Ölçme işlemlerinin alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasını sağlama
C) Ölçme araçlarından alınan ham puanları standart puanlara dönüştürme
D) Puanlamalarda gelişmiş ölçeklerden yararlanma
E) Kapsam geçerliği sağlanmış ölçme araçları kullanma

Örnek-6:
Öğrencilerin deney düzeneği tasarlama ve uygulama becerilerini ölçmek isteyen bir fen bilgisi öğretmeni, aşağıdaki değerlendirme yaklaşımlarından hangisini kullanmalıdır?
A) Öz değerlendirme
B) Performansa değerlendirme
C) Yazılı yoklama
D) Sözlü yoklama
E)Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) değerlendirme.

Soru7 : Aşağıdakilerden hangisi "Değerlendirme Biçimi"ne göre program değerlendirme çeşididir?
A) biçimlendirici değerlendirme
B) toplam değerlendirme
C) informal değerlendirme
D) hedefe dayalı değerlendirme
E) yönetime dayalı değerlendirme

Soru8 Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekü alanlarına göre şekillendirilir. Bloom'un taksonomisine göre altı üst düzey düşünme becerisinden hareketle öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemektedir. Bu noktada aşağıdakilerden hangisi Bloom'un taksonomisine uymayan düşünce becerilerinden biridir? 
A) Hatırlama  
B) Kavrama
C) Düşünme
D) Analiz  
E) Uygulama 

Sınavlarda Sorulmuş (Örnek) Sorular

Örnek:
1. Ölçme aracının uygulanması
2. Ölçme kuralının belirlenmesi
3. Ölçülmek istenen niteliklerin belirlenmesi
4. Sayı ve sembolle ifade edilmesi
5. Ölçme aracının hazırlanması
Yukarıda karışık olarak verilmiş ölçme işleminin aşamalarının sırasına göre sıralanmış hali hangi seçenekte verilmiştir?
A. 3-5-2-1-4
B. 3-5-4-1-2
C. 1-5-2-4-3
D. 2-3-1-5-4
E. 4-2-1-5-3

Örnek/ KPSS:
I. Öğrencilere puan vermek.
II.Öğrencilerin geçmesine karar vermek
III.Geçmek için bir sınıf belirlemek
IV. KPSS den 70 almak.
Yukarıda verilenlerden hangisinde ölçme işleminden
bahsedilmiştir?
A) I-II
B) II-IV
C) III-IV
D) I-IV
E) II-III

Örnek/KPSS:Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir.Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel yöntem süreç becerileri
B) Fen bilgisi dersi
C) Öğretmen
D) Öğrenciler
E) Performans değerlendirme 

Örnek/Aşağıda verilenlerden hangisi sürekli değişken değildir?
A)Mehmet 75 kilogramdır
B)Ayşe 02.06.1998 tarihinde doğmuştur.
C)Veli basketbola başladığı günden itibaren 5 cm uzayarak 180 cm boyuna ulaşmıştır.
D)Matematik dersinden geçme notu 80’dir.
E)Ayşe teyzenin iki oğlu da bekardır.

Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer almaz?
A) Rehberlik dersinde uygulanması gereken etkinlikleri öğrencilere uygulamak
B) Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik servisiyle iş birliği yapmak
C) Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri velilerle paylaşmak
D) Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını raporlaştırarak yıl sonunda okul rehberlik servisine vermek
E) Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili görevleri yapmak

Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin üstlenmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Sınıf içinde etkili bir paylaşım ortamı oluşturmak
B) Sınıfta psikolojik sağlığı geliştirici bir ortam yaratmak
C) Öğrencilere kişiler arası ilişki kurmada model olmak
D) Öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözmek
E) Öğrencilere temel sosyal becerileri kazandırmak 

Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir?
A) Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütmek
B) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak
C) Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak
D) Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek
E) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik çalışmalarını planlamak

Örnek:
Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
A) Okul müdürü B) Okul müdür yardımcısı C) Okul rehber öğretmeni D) Rehberlik araştırma merkezi müdürü E) Okul müdür başyardımcısı

Örnek:
Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir?
A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta toplanırlar.
C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.

WWW.ZEKİHABER.COM