Lise yönetmeliğinde yapılan son değişikliğe göre öğretmenlerin görev yeri değişikliği (tayini) nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlandı. 

15 Kasım 2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmi Gazete yer alan yeni yönetmelik değişikliği ile liselere bir takım yenilikler getirildi.

Bunlardan öne çıkan değişikliklerden bazıları:

-Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre, iki haftaya çıkarıldı.
-Öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlandı. 
-Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alındı.
-Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi.
-Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine eklendi.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI (LİSE) YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulacak.
 
Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ceza ve infaz kurumlarında ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabilecek.
 
Millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakli yapılabilecek. 
 
Yönetmelik'le öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlandı. 
 
Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet vs.) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirildi. 
 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencilerin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10. sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkân sağlandı. 
 
Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapıldı. 
 
Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre, iki haftaya çıkarıldı.
 
İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış mesleklerle ilgili düzenlemeye gidildi. 
 
Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi haâlinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapıldı.
 
Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alındı. 
 
Öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı. 
 
Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapıldı.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi. 
 
Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine eklendi.
 
Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalarla öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı. 
 
Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlandı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK -KASIM 2022

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinde ve 60 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Türkçe” ibareleri “Hazırlık Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci dönemin ilk haftasında” ibaresi “aralık ayında” olarak, dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğretim kurumları, resmî özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları, bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM ile ceza infaz kurumlarında bir ortaöğretim kurumuna bağlı olarak açılan şube/şubelerde bu şartlar aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “9 uncu ve 10 uncu” ibaresi “hazırlık, 9, 10 ve 11 inci” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Komisyon, öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerini, öğretmenlerin görev yeri değişikliği yapmaları durumunda, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmaksızın 38 inci maddenin ikinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan hükümler doğrultusunda;

a) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara taban puanını esas alarak,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde,

yapar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı mahallî mülki idare amirince tespit edilerek izinli sayılmaları hâlinde izinli sayıldıkları süre devamsızlıktan sayılmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (c) bendinin sonuna “10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar,” ibaresi eklenmiştir.

“1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liselerine; diğer okul türlerinden 9, 10 ve 11 inci sınıflarda sürekli; 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,”

“1) Anadolu liselerine diğer okul türlerinden 9, 10 ve 11 inci sınıflarda sürekli; 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların aynı sınıflarına boş kontenjan bulunması durumunda, öğrencilerin emsallerinin bulundukları sınıf seviyesindeki taban puan dikkate alınarak nakil ve geçiş işlemi yapılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilk haftası” ibareleri “ilk iki haftası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşyeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslek alan/dallarında verilen ustalık/işyeri açma belgeleri tek başına işyeri açma imkânı vermez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi ile aynı fıkranın (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Daha önce disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, kınama cezasını gerektiren davranışlardan herhangi birini ilk defa işleyenlere aşağıdaki usule göre işlem yapılır:”

“a) Sınıf/şube rehber öğretmeni ile rehberlik öğretmeninin birlikte yapacakları değerlendirme ve önerileri ile okul müdürü tarafından davranışlarında kusurlu olduğuna yönelik öğrencinin dikkatinin çekilmesi amacıyla yazılı uyarı yapılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. Yazılı uyarı rehberlik ve psikolojik danışma servisine ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bilgi amaçlı gönderilir.”

“ç) Yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmez.”

“e) Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında doğrudan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının (a), (ç), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (p) bendinde yer alan “, yanlış algı oluşturabilecek” ibaresi ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Tütün, tütün mamulleri veya tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurmak veya kullanmak,”

“i) Yatılı okullarda okul yönetimince belirlenen pansiyon kurallarına uymamak,”

“ö) Okula, okul yönetiminin izni dışında okulla ilgisi olmayan kişileri getirmek.”

“a) Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilere ve eğitim ortamlarında bulunan diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını bu davranışa kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmek,”

 “ç) Okul binası ve eklentilerinde izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,”

“g) Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini paylaşmak,  dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak; bu amaçlar için bilişim araçlarını, okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,

ğ) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek,”

“n) Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak,

o) Okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar dışında kullanmak, pansiyonda izinsiz kalmak,

ö) Tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Okulda veya pansiyonda gerçekleşen disiplin olayı sonucunda “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” cezası verilen öğrencilerin pansiyondan da uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı veya  “okul değiştirme” cezası verilen öğrencilerin kaydının bulunduğu pansiyonda barındırılıp barındırılmayacağı hususu; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karara bağlanır. Pansiyonla ilgili karar velisine bildirilir.  Okul değiştirme cezası ile birlikte kaydının bulunduğu pansiyonda barındırılmama kararı da verilen öğrencilerin başka pansiyona nakil/kayıt durumu, il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonları ile iş birliği yapılarak il ve ilçe öğrenci disiplin kurulunca belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvuruların işleme alınmaması esas olmakla birlikte; iddiaların belgelerle ortaya konulmuş olması veya araştırılmasını gerektirir boyutta önemli konuları içermesi halinde ihbara işlem yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “tahrik” ibaresinden sonra gelmek üzere “eden” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan durumlar değerlendirilerek sınıf rehber öğretmeni, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin ve ihtiyaç bulunması halinde diğer ilgili öğretmenlerin görüşü alınarak bir alt ceza verilebilir.

(4) Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan ve okul müdürü tarafından onaylanan plan doğrultusunda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre okul müdürlüğünce yürütülür. Yapılan çalışmalar düzenli olarak takip edilir. Yapılan gözlem ve çalışmalar öğrencinin davranış puanının görüşülmesi sürecinde öğretmenler kuruluna sunulur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Parasız yatılı” ibaresi “Yatılı” olarak değiştirilmiştir.

“b) Yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına bu Yönetmeliğin 165 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen hükümler uyarınca izin verilebilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 174 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 174- (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine rızaen veya sulh yoluyla ödettirilir. Ödeme yapılmadığı takdirde oluşan zarar, genel hükümlere göre adli yargıda dava açmak suretiyle tahsil edilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.