Uzaktan Eğitim tekrarı için Edebiyat ders notları

Türk Edebiyatında İlkler

İlk köy romanımız: Nabizade Nazım    , Karabibik 
İlk tiyatro eserimiz: Şinasi, Şair Evlenmesi  1859
İlk yerli romanımız: Şemsettin Sami,  Taaşşuk u Talat ve Fıtnat
Batı tekniğine uygun ilk romanımız: Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu
İlk çeviri romanımız: Yusuf Kamil Paşa, Telemak (Fenelon’dan) 1859
İlk psikolojik romanımız: Mehmet Rauf, Eylül
İlk realist romanımız: R. Mahmut Ekrem, Araba Sevdası
İlk resmi Türkçe gazetemiz: Takvim_i Vekayi    
İlk yarı resmi gazetemiz: Ceride-i Havadis    
İlk özel gazetemiz: Tercüman-ı Ahval, Agah Efendi- Şinasi  tarafından çıkarılmıştır.
 İlk pastoral şiirimiz: A. Hamdi Tanpınar, Sahra 
İlk şiir çevirmeni: Şinasi
İlk noktalama işaretini kullanan: Şinasi
İlk makale yazan: Şinasi
İlk Türk gazeteci: Şinasi        
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro: A  Hamdi Tanpınar, Eşber veya Sardanal
İlk bibliyografya: Katip Çelebi, Keşfu-z Zunun
İlk hatıra kitabı: Baburşah, Baburname
İlk hamse şairimiz: Ali Şir Nevai    
İlk tezkiremiz: Ali Şir Nevai, Mecalisü-n Nefais 
İlk antolojimiz: Ziya Paşa, Harabat
İlk atasözleri kitabımız: Şinasi , Durub-u Emsali Osmaniye
İlk mizah dergimiz: Teodor Kasap, Diyojen
İlk hikaye kitabımız: A. Mithat Efendi, Letaif-i Rivayet
İlk fıkra yazarımız: Ahmet Rasim    
Türkçe yazılan ilk kitap: Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig
İlk siyasetname kitabımız: Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir yazan şairimiz    : Halit Ziya Uşaklıgil    
Şiirde Türk kelimesini kullanan şair: M. Emin Yurdakul    
İlk makalemiz : Şinasi, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Mesnevi tarzında ilk eserimiz: Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig
Dünyada ilk modern roman: Cervantes, Don Kişot
Bildiri yayınlayan ilk edebi topluluk: Fecr-i Ati     
İlk seyahatnamemiz: Seydi Ali Reis, Miratü’l Memalik
İlk edebiyat tarihçimiz : A.Halim Memduh     
Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü    
Dünyada ilk hikayeci: Baccacio, Dekamoran 
Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz : Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı    : Süleyman Paşa, Sarf-ı Türki
İlk natüralist eserimiz: Nabizade Nazım, Zehra
Divan edebiyatının ilk mahallileşme temsilcisi: Nedim     
İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamusu’l Alam     
İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati’t Türk
Aruzla yazılan ilk eserimiz: Yusuf Has Hacip, Kutadgu bilig
İlk didaktik şiir örnekleri: Yusuf Has Hacip    Kutadgu bilig
Türk adının geçtiği ilk eser: Göktürk Abideleri    
Konuşma diliyle ilk hikaye: Ömer Seyfettin    
İlk köy şiirimiz: Muallim Naci, Köylü Kızların Şarkısı
İlk alfabemiz : Göktürk alfabesi    
Tekke edebiyatının kurucusu: Ahmet Yesevi    
İlk Türk destanı: Alp Er Tunga destanı     
Batılı anlamda ilk eleştirmenimiz: Namık Kemal    
İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım    
Dünyanın ilk destanı: Gılgameş Destanı    
Süslü nesirin ilk temsilcisi: Sinan Paşa